Balíček o energetické účinnosti

19.04.2017

 Praha, 6. schůze Senátu


Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Tisk EU č. N 009/11 a Tisk EU č. N 010/11)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 21:54:30 - 21:56:00:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. VUZP se poměrně podrobně těmi tisky 009/11 a 010/11 zabýval, s tím, že nakonec přijal velmi stručná usnesení, která vám byla rozdána na lavice, s tím, že se na začátku chci omluvit, že v tom usnesení, které se týká toho tisku 010/11, jsem udělal při přepisování chybu, takže, prosím, opravte si to. Tam je napsáno v té poslední části, podporuje snižování energetické náročnosti, nikoliv účinnosti. Děkuji panu kolegovi Cieńciałovi, že mě na to upozornil. Co se týká vlastních usnesení, jak říkám, jsou stručná. Je to z toho důvodu, že po velmi podrobné rozpravě, která je v rozporu s těmi stručnými usneseními, jsme dospěli k závěrům, že ten koncept a ten přístup, který zvolila Evropská komise při přípravě těchto směrnic, není správný a nevede k cíli, který je chvályhodný nebo bohulibý. Já v tuto chvíli k tomu nic dalšího říkat nebudu, usnesení, která jsme přijali, máte před sebou. Počítám, že se potom ještě vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 21:57:34 - 22:08:02:

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já vím, že je pozdě, ale ten návrh těch směrnic je tak nebezpečný, že si myslím, že si aspoň krátkou diskusi nebo krátké vyjádření zaslouží. Já začnu tím tiskem N 009/11, který se týká toho, že by se měla měnit směrnice o energetické účinnosti. Náš výbor přijal usnesení, které bylo velmi volně zapracováno i do návrhu usnesení, které tady přinášel pan senátor Doubrava. To naše usnesení zní, že nepovažuje revizi směrnice za zdařilou a nové ustanovení cíle energetické účinnosti za dobře zdůvodněné. O co jde? Tam jde o to, že v té směrnici, která je obsažena v tom tisku 009/11 o energetické účinnosti se předpokládá nebo Evropská komise předpokládá, že ve směrnici by došlo k navýšení, mírně svévolnému navýšení z rozhodnutí Evropské komise, energetické účinnosti z 27 procent na 30 procent, oproti roku 1995. Dále že by došlo k jakémusi následnému přerozdělení těch příspěvků, úspor mezi jednotlivé členské státy, že by přitom mělo dojít ještě k zohledňování domácností ohrožených energetickou chudobou. Jak říkám, ty cíle jsou bohulibé. Ale my jsme přesvědčeni, že není možné k úsporám energie a k zvyšování úspor energie přistupovat tím způsobem, že to nařídíme a případně napíšeme do nějaké směrnice. Jedinou možností, jak dosáhnout úspor energie, je, že pro to připravíme prostředí, ve kterém se lidem vyplatí šetřit. Kdybychom to chtěli udělat jiným způsobem, tak tím nejlacinějším by bylo, kdybychom nařídili, aby ve všech domácnostech, příp. i dalších prostorách, ve kterých se vyskytujeme a které jsou kryty nějakou střechou a ohraničeny nějakými zdmi, se topilo maximálně na 19 stupňů a všichni se více oblékali. V tom okamžiku by ta úspora byla poměrně značná.

Další věc, kterou k tomu chci ještě říct, je, že tak slabou důvodovou zprávu, která připravila Evropská komise, jakou jsme měli k dispozici k těmto tiskům, jsem už dlouho neviděl. Musím říct, že kdyby to udělalo některé z našich ministerstev, tak bych je tady velmi cupoval, protože tam se vůbec nedozvíte, jak vypadá ten vývoj z hlediska vývoje energetické účinnosti v období od roku 1995, my jsme si ty údaje potom museli vyžádat, a z nich mimo jiné plyne, že ty trendy, které jsou nastoleny od roku 1995, tomu cíli 30procentnímu vůbec neodpovídají, že prostě ten trend je jiný. A přestože ten trend je úplně jiný, tak Evropská komise se podívá z okna a řekne: My si myslíme, že 30 procent v roce 2030 je možný. Tak to tam tedy do té směrnice dáme, ať to stojí, co to stojí.

Připadá mi to, jako kdyby všichni věděli, že některé věci nemůžou být jinak, než jsou, přece jsme se třeba rozhodli, že Ludolfovo číslo pí, pomocí kterého počítáme obvod kruhu, třeba že bude 3. Ono by se to potom lépe počítalo, protože by to bylo dvě pí krát r, dvakrát 3 krát něco, prostě ten obvod by se lépe počítal, ten obsah by se lépe počítal, akorát by to nebyla pravda. Jinak by se to ale lépe počítalo. Evropská komise se takto chová, že v těch svých směrnicích řekne, že pí je tři, protože to pak dobře vychází, akorát to z těch čísel a z těch fyzikálních zákonů, které platí, a z toho prostředí, které je nastaveno, není možné.

To je náš pocit, který jsme velmi jemně zapracovali do toho usnesení, ve kterém říkáme, že nepovažujeme směrnici za zdařilou a nové stanovení cíle energetické účinnosti za dobře zdůvodněné, můj kolega Jaroslav Kubera říkal, že jsem velmi měkký a příliš slušný.

Druhá věc, která se týká té směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, je rovněž pikantní. Na začátku jenom říkám, že tato směrnice, pokud bude schválena, zavádí to, že pokud vy se rozhodnete renovovat nějaký dům, tak si musíte nechat energetický audit, který samozřejmě zaplatíte, před tím, než ho budete renovovat. Tam se zjistí, jakou má ten dům energetickou spotřebu. Potom ho zrenovujete a znova se udělá audit, z toho se spočítá, kolik jste tou renovací ušetřili, což vám je naprosto k ničemu, protože vy stejně většinou to děláte proto, abyste ušetřili, pokud jste rozumní. Ale někde se to bude evidovat. To je jedna z věcí, která je tam jako velká novinka. EU zřejmě žije v představě, že nikdo z nás, když něco dělá s domem a renovuje ho, nepřemýšlí o tom, jestli více spálí, nebo nespotřebuje tepla, nebo spotřebuje tepla, a protože je potřeba těm lidem nařídit, když dělají renovaci, aby si změřili, kolik to má spotřebu před tím a po tom, aby si tedy ti troubové uvědomili, kolik ušetřili, resp. neušetřili.

Další věc, která tam je, je, že se budou evidovat každoroční úspory ve spotřebě. To znamená, vznikne nějaká databáze, kde dojde k evidenci všech těch úspor ve spotřebě atd. Další věcí je povinnost sledování skutečné spotřeby energie ve veřejných budovách s plochou nad 250 m2, to znamená, my ve všech veřejných budovách budeme mít dneska člověka, který bude běhat a bude sledovat skutečnou spotřebu energie veřejných budov, to znamená, bude kontrolovat ventily, zda jsou správně nastavené, nebo já nevím, co se bude dít. Jsou to prostě hrozné věci, které úplně podceňují toho člověka jako jedince, který se chová ekonomicky a ekologicky a má to spíše vrozené, příp. je to možné nějakým způsobem, i výchovou, ještě vylepšovat.

Úplně zajímavou věcí je potom, že Evropská komise přesně ví, že základním vozidlem nebo vůdčím vozidlem, které bude fungovat v roce 2030, jsou elektromobily, že nikdo prostě žádné auto na vodík nebo něco jiného prostě nevymyslí a že tedy je potřeba se na to připravit a všude u všech budov zřídit, u budov s více než 10 parkovacími místy, na každých 10 parkovacích míst zřídit jedno místo pro jednu nabíječku. To znamená, zase už na tom jsou ti, co budou jezdit na elektromobil, lépe než ti, co jsou nějakým způsobem invalidní.

Takže to jsou věci, které jsou v těch návrzích té směrnice. Já jsem si říkal, dokonce ve shodě s paní kolegyní Seitlovou, že by bylo někdy dobré, kdyby sem nějaký ten evropský komisař přijel a tady to před námi obhajoval, ty směrnice. To musí dělat ministři, kteří sem chodí, chudáci, a obhajují místo těch evropských komisařů ty věci, které sem přichází jako návrhy směrnic. Myslím si, že to takhle není možné a není správné. Nakonec i ta usnesení, která máme k dispozici, o tom velmi jemně a velmi zdvořile mluví.

Mám několik takových dotazů na pana ministra, aby to taky neměl úplně jednoduché. Když ty směrnice vznikají, vím, že jsou tady taky pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, se kterými dlouhodobě komunikuji, tak vždycky tam ČR má nějakého zástupce. Už když ta směrnice vzniká, tak ten zástupce tam má vznášet nějaké své připomínky. Já nevím, že když například se rozhodne v evropské směrnici, že nejlepší řešení pro úsporné fungování bytových domů je, aby v každém bytě byl indikátor teploty, pomocí kterého zjistíme, kolik tepla se spotřebuje v tom bytě, proč neprotestujeme, protože pomocí měření teploty ještě nikdo množství tepla v bytě, pokud to nebyl kalorimetr, změřit nedokázal. Protože teplo se nedá chytit, teplo prochází stěnami, teplo prochází oknem, teplo vzniká z člověka, který se nachází v tom bytě a dýchá tam. Když máte psa v bytě, tak to je prostě jinak s tím teplem, takže to nemáte. A přesto EU tvrdí, že když dá do bytu jeden nebo dva teploměry a na dálku změří, jaká tam je teplota na těch teploměrech, že dokáže říct, kolik tepla se v tom bytě spotřebovalo a kolik vyzářily ty zdroje tepla, což je naprostá kravina, protože to byste museli mít jeden teploměr na čele, druhý teploměr na čele toho psa, třetí teploměr na stěně, čtvrtý teploměr na radiátoru, pátý teploměr na okna a šestý já nevím kde. Potom by to musel někdo spočítat, což prostě nejde. Kelvin se v hrobě obrací, Joule se v hrobě obrací. EU jede a jede a jede, fyzikální zákony platí, neplatí, je jim to všechno jedno. A my tam máme člověka, který řekne: Prosím vás, tady máte učebnici fyziky z 9. třídy, tady si to přečtěte, m krát C krát delta T, to je správně, všechno ostatní je blbost. A konečně přestaňte blbnout a dělejte opatření, která mají nějaký smysl, nepište učebnice fyziky, když tomu nerozumíte a propadli byste nejen u maturity, ale i u obyčejné zkoušky z kalorimetrie a z měření tepla v 9. třídě. Takže takhle to dneska vypadá. Takovéto hlouposti sem přicházejí a my se k tomu velmi jemně a zdvořile vyjadřujeme, což si myslím, že není dobře, protože v tom důsledku to neškodí jenom nám a těm občanům ČR, kteří jsou naprosto zoufalí, protože najednou zjišťují, že mají krajní byt v bytovém domě a že musí platit 7x tolik za spotřebu tepla, než normálně platili, jenže se to rozpočítávalo podle podlahové plochy, protože to všechno je naprostý nesmysl a blbost.

K tomuto směřují všechny ty směrnice a potom jejich velmi zesílené transpozice do našich právních předpisů. Jestliže chceme, aby něco fungovalo, ať je to ČR, nebo EU, tak bychom se měli alespoň pro začátek začít řídit a poslouchat přírodní zákony.

Děkuji za pozornost.