Majitelé, pronajímatelé či kupující bytu, pozor!

01.12.2012

Již je tomu téměř rok, co jsme se s paní senátorkou Evou Richtrovou – bývalou primátorkou Frýdku Místku domluvili, že s problémem evidence trvalého pobytu a některými dalšími musíme něco udělat.


Díky nedokonalému zákonu o evidenci obyvatel (133/2000) není vlastník bytu, pokud není zároveň vlastníkem celého bytového domu, dnes schopen zjistit, kdo je v bytě, který vlastní, přihlášen k trvalému pobytu. Možná to některé z Vás překvapí, ale skutečně je tomu tak.

Důsledky této skutečnosti, které si poměrně často vlastník bytu není vůbec vědom, mohou být pro vlastníka bytu skutečně zásadní.

To, že vlastník bytu (pokud nevlastní celý bytový dům) není schopen zjistit, kdo je nahlášen v jeho bytě k trvalému pobytu může totiž způsobit zásadní problém například při prodeji nebo pronajímání bytu. Rovněž tak mohou vznikat problémy v případech, kdy na pro majitele bytu neznámého, přesto v bytě trvale přihlášeného občana, je vyhlášena například exekuce apod.

Tato velmi problematická situace nárůstu v bytě trvale přihlášených a přitom majiteli bytu neznámých občanů může například vzniknout při pronajmutí bytu třetí osobě. Samotná nájemní smlouva je totiž pro nájemce dostatečným podkladem a dává nájemci možnost (právo) přihlásit na základě svého rozhodnutí, tedy bez souhlasu vlastníka bytu, k trvalému pobytu v pronajatém bytě v podstatě kohokoliv.

O nájemcem nahlášených osobách se pronajímatel (vlastník) vůbec nemusí dozvědět a to ani v případě, kdy má tuto skutečnost ošetřenu v nájemní smlouvě. Úředník zajišťující přihlašování k trvalému pobytu není totiž povinen zkoumat obsah nájemní smlouvy. Její porušení je totiž věcí smluvních stran (nájemce - pronajímatel) a nikoliv třetí osoby (úřadu), která v tomto případě zajišťuje zápis k trvalému pobytu pouze na základě existence nájemní smlouvy, tedy bez povinnosti studovat její obsah.

Celý problém, který spočívá ve faktické nemožnosti správního orgánu (obecního úřadu) vydat vlastníkovi bytu výpis osob přihlášených v bytě k trvalému pobytu lze velmi jednoduše odstranit rozšířením evidence trvalého pobytu až do úrovně čísla jednotlivých bytů. Bohužel v současné době tomu tak v zákoně o evidenci obyvatel není a mě velmi mrzí, že až po téměř ročních jednáních s Ministerstvem vnitra jsme se v této věci posunuli k návrhu vyhovujícího řešení. Celý legislativní proces prosazení této změny je však teprve před námi.

Bohužel, další problémy, které souvisí například s úřední adresou nebo schopností doručování písemností jsou nadále ve stádiu pouhé diskuse a naše vůle či snaha nalézt rychle vyhovující řešení je ze strany Ministerstva vnitra přijímána poměrně vlažně. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni se pokusit využít zákonodárné iniciativy Senátu a problém řešit přímo předložením senátní novely zákona o evidenci obyvatel přímo do Poslanecké sněmovny.

Přílohy