Regiony mají v procesu evropské integrace velmi důležitou roli

04.02.2014

Jihlavské listy | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | autor: Pavel Bajer


Rozhovor

Vysočina má od roku 2007 zastoupení v Evropské unii. V současné době je zástupkyní kraje v Bruselu Martina Richtová Tomšů.

* Proč byla na podzim roku 2007 zřízena v Bruselu kancelář Kraje Vysočina?

Hlavní motiv založení kanceláře byl především ten, aby byl kraj přímo u zdroje informací o finančních možnostech, které Evropská Unie nabízí, a dokázal je co nejefektivněji využít.

* Jaká je konkrétní činnost kanceláře?

Lze ji rozdělit do několika oblastí - sběr informací, a to zejména z oblasti činnosti institucí EU. Soustřeďujeme a vyhodnocujeme informace o aktuálních výzvách k projektům a programech finanční podpory. Tyto informace dále distribuujeme jednotlivým subjektům v Kraji Vysočina, a to buď přímo na jednotlivé odbory Krajského úřadu, nebo i jiným regionálním subjektům, které o informace projeví zájem. Další důležitou funkcí je vytváření sítě kontaktů, a to jak na ostatní evropská regionální zastoupení, tak na jednotlivé instituce EU, které by mohl kraj potenciálně využít.

* Můžete říct, co stojí její provoz a z jakých zdrojů je financována?

Roční rozpočet nestálého zastoupení je do jednoho milionu korun. V této částce je zahrnut zejména nájem, služby a akce, které kancelář organizuje. Zástupkyně Kraje Vysočina pobírá tabulkový plat na pozici referenta zahraničních vztahů plus zákonné cestovní náklady.

* Kolik má kancelář zaměstnanců?

Kancelář Kraje Vysočina má tzv. nestálou formu. Má jednoho pracovníka, který je zároveň zaměstnancem Krajského úřadu. Pobývám v Bruselu přibližně 1 týden v měsíci.

* Kraj tam láká také stážisty…

Kancelář nabízí stáže studentům, kteří se v ní střídají po třech měsících. V současné době je na stážisty v Bruselu vypsáno výběrové řízení. Termín předložení přihlášek do výběrového řízení je 21. února 2014 a přihlásit se může každý student, který má možnost získat stipendium z EU. Kraj Vysočina z vlastních zdrojů stážisty nefinancuje. Více informací o stážích naleznete na stránkách Kraje Vysočina.

* V čem vidíte přínos kanceláře pro kraj?

Evropa není jen celkem tvořeným státy, ale také celkem tvořeným regiony. Regiony mají v procesu evropské integrace velmi důležitou roli, a v Bruselu existuje několik stovek regionálních kanceláří různých forem a velikostí. Kancelář Kraje Vysočina patří k těm malým, o to více je složité očekávat velké přínosy, např. v podobě velké finanční podpory z Bruselu.

* S kým Vysočina navazuje kontakty?

Podařilo se za dobu fungování vybudovat poměrně zajímavou a rozsáhlou síť spolehlivých kontaktů, pro které jsme i my důvěryhodným partnerem. Nejednou se stalo, že bylo nutné prodiskutovat některá témata přímo se zástupci Evropské komise, a kancelář díky svým kontaktům tuto schůzku zorganizovala. V případě nutnosti jednání kancelář poskytuje zázemí a je schopna zajistit veškerou logistiku případné návštěvy.

* Kdo všechno může služeb kanceláře využít?

Kancelář Vysočiny v Bruselu není určena pouze potřebám krajské samosprávy, ale je k dispozici také různým dalším subjektům z Vysočiny – obcím, městům, sdružením obcí, školským, kulturním, zdravotnickým a dal ším veřejným organizacím, subjektům z neziskové sféry nebo zájmovým sdružením. Základní servis poskytuje i podnikatelům.

* Čím se Vysočina v Bruselu prezentuje?

Každý rok kraj organizuje dvě prezentační akce. První je tzv. Czech Street Party. Druhou akcí jsou Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.

***

Domníváte se, že má vysočinská kancelář v Bruselu pro náš kraj přínos?

Miloš Vystrčil (ODS): „Kancelář v Bruselu měla svůj nesporný význam v době, kdy byly kraje přímými příjemci dotací z EU, které přerozdělovaly. V následujících letech kraje přerozdělovací funkci již mít nebudou a význam kanceláře se sníží. Bude proto nutné důkladně vyhodnotit, jestli ji budeme ještě potřebovat.

Pavel Šlechtický (KSČM): „Nedokážu odpovědně posoudit, jestli ji potřebujeme. Přikláním se k názoru, že Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu plní svůj účel ve styku s partnerskými regiony v Rakousku a ve Francii. Má také důležitou funkci při propojení s europoslanci. Záleží však také na tom, kdo kancelář řídí, a jak funguje.

Martin Hyský (ČSSD): „Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu má určitě svůj smysl, a její význam se do budoucnosti nesníží. Umožňuje kraji navazovat kontakty, zapojování se do projektů a vyhledávání nových partnerů.“

Přílohy