Vlastníci lesů: Je čas začít si znovu vážit dřeva

24.02.2022

svol.cz | Rubrika: Aktuality 


17. valná hromada SVOL - komory soukromých lesů proběhla 24. února 2022 v jihlavském hotelu Gustav Mahler. Zdůraznila především nutnost vyváženého přístupu lesnické politiky, posílení práva vlastníků rozhodovat o hospodaření na svém majetku, snížení byrokracie a potřebu finančních pobídek ze strany státu dosažitelných i vlastníky menších výměr.

Valné hromady, která se prezenční formou konala po dvouleté pauze způsobené restrikcemi souvisejícími s covid-19, se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a další významní hosté: náměstek ministra zemědělství pro lesy Patrik Mlynář, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek aj. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se omluvil z pracovních důvodů. Ve svém video vzkazu ocenil úsilí nestátních vlastníků lesů, vyzdvihl spolupráci se SVOL a přislíbil úpravu podmínek Příspěvku na adaptaci lesů od roku 2023 tak, aby na něj dosáhli i vlastníci lesů menších výměr.

Valná hromada byla volební, post předsedy Komory soukromých lesů SVOL obhájil na další dvouleté období Richard Podstatzký.

„Důvěra mě velmi těší a jsem rád, že společně s kolegy mohu pokračovat v začaté práci a naplňování cílů,“ uvedl ve svém projevu. „Všichni víme, že naše majetky poskytují celé společnosti řadu naprosto zásadních benefitů, jako je například zadržování vody v krajině a další mimoprodukční funkce lesa. Ze strany státu bychom tedy právem uvítali adekvátní podporu a zjednodušeně řečeno více důvěry v to, že vlastníci lesů spravují svůj majetek podle principů trvale udržitelného hospodaření, rozumí své práci a jejich hlavním cílem je předat lesy dalším generacím v co nejlepším stavu. Máme nejpřísnější mantinely lesního zákona na světě a při hospodaření na vlastním majetku příliš svázané ruce.“

Předseda SVOL Jiří Svoboda zdůraznil, že většina problémů, se kterými se vlastníci lesů v současné době potýkají, vychází ze zásadního názorového posunu ve společnosti a odtržení od soužití s krajinou. „Setkáváme se stále častěji s názorem, že v lese není nutné vůbec hospodařit, že les je místem pouze pro rekreaci. Tyto názory se bohužel promítají až do vrcholových pater politiky nejen u nás, ale i na evropské úrovni. Rodí se z blahobytu, ale energetický hlad nás možná přivede zpátky k podstatě života, abychom si znovu vážili dřeva a nepohrdali jím. Hospodářskou funkci lesů si nesmíme nechat vzít, nechceme, aby příspěvky tvořily hlavní příjem vlastníků. Ani v budoucnu se bez dřeva neobejdeme, a pokud ho nebude dostatek z místních lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, bude dovezeno i ze zemí, kde holiny po těžbě nikdo znovu nezalesňuje.“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil souhlasil s tím, že hospodářská funkce lesů je dnes příliš potlačována a zdůraznil význam péče o kulturní krajinu. „Když potkáte lidi, kteří mají snahu, odvahu i vůli dělat vše tak, aby to dobře fungovalo nejen teď, ale také v budoucnosti, pak se není potřeba o budoucnost bát,“ konstatoval. „Úkolů, které je v souvislosti s péčí o lesy nutné vyřešit, je mnoho. Vlastníci lesů nemohou zůstat bez podpory státu a ta podpora musí smysluplně fungovat tak, aby se dostala až k těm nejmenším vlastníkům. Protože lesy potřebujeme všichni.“

Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář navázal ujištěním, že SVOL je pro MZe důležitým partnerem k jednání a potvrdil přípravu změn podmínek příspěvku na adaptaci. Avizoval také mimořádné podzimní kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na lesní techniku, provozovny, lesní cesty a obnovu po kalamitě. Pro vlastníky lesů je pozitivní zprávou, že bylo odsouhlaseno kofinancování Strategického plánu českého zemědělství do roku 2027 ve výši 65 %. To znamená zajištění finančních prostředků i na lesnická opatření v dalším programovacím období.

Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství v ČR, zdůraznil potřebu vzájemné spolupráce sedláků s nestátními vlastníky lesů. „Za nedávno podepsané Memorandum o spolupráci jsem osobně velmi rád. Vnímáme krajinu shodně se SVOL jako jeden celek, o který je potřeba pečovat komplexně. Lidově řečeno: zdravé pole, zdravý les, funkční náves.“

Soukromí vlastníci lesů řadí mezi své priority na nejbližší období mimo jiné:

  • Jednat s MZe o navýšení rozpočtu ministerstva pro lesnický sektor a zdroje alokovat do zákona o státním rozpočtu.
  • Vyjednat dostatečný objem financí na příspěvek „adaptace lesů na klimatickou změnu“ a vyjednat podmínky usnadňující přístup k této podpoře drobným vlastníkům lesa vlastníkům lesa, kteří z důvodu kůrovcové kalamity nemohou stávající požadavky příspěvku naplnit.
  • Pracovat na novelizaci zákona o myslivosti s důrazem na ochranu soukromého vlastnictví a snížení minimální výměry u všech typů honiteb.
  • Usilovat o zrušení daně z nemovitostí u lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních cest.
  • Usilovat o zavedení pravidelné platby vlastníkům lesa za poskytování mimoprodukčních funkcí lesa a o zavedení trvalého systému financování soukromého lesnického sektoru.
  • Usilovat o snižování míry omezení hospodaření v lese, zjednodušení lesnické legislativy a snižování administrativní náročnosti u příspěvků a podpor v lesnickém sektoru.
  • Vyjednat jednodušší podmínky pro zalesňování zemědělské půdy.
  • Požadovat od státní správy respektování soukromého vlastnictví v lesnickém sektoru.
  • Zajišťovat aktivní účast zástupců SVOL v evropských organizacích vlastníků lesů ELO a CEPF a podporovat mezinárodní spolupráci v lesnictví.

SVOL
Komora soukromých lesů 209 členů, 155 000 ha¨
Komora obecních lesů 481 členů, 251 000 ha
Komora církevních lesů 21 členů, 141 000 ha
Celkem SVOL 714 členů, 551 000 ha – 21 % z celkové výměry lesů v ČR

Výsledky voleb do KSL
Richard Podstatzký, předseda
Constantin Kinský, místopředseda
Robin Ambrož, člen představenstva
Jan Kolowrat Krakowský, člen přestavenstva
Michael Podstatzky – Lichtenstein, člen představenstva

 

Odkaz na článek.

Přílohy