Energetický zákon

25.08.2021

Praha, 15. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 136)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:14:47 - 13:25:48:

Vážený pane vicepremiére, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vy teď máte před sebou tisk 136/4, kde, jak paní senátorka Seitlová už částečně sdělila, vlastně jsou celkem 3 typy pozměňovacích návrhů. Jeden by se dal nazvat zkráceně "lahve" nebo "lahve na plyn". To jsou body 1 a 2 toho pozměňovacího návrhu, který byl přijat Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Pak je tam ten bod č. 11, toho pozměňovacího návrhu, což je bod, který se týká té věci, o které mluvila paní senátorka Seitlová. A potom jsou tam body 3 až 10 a potom ještě 12, které se týkají těch změn, o kterých budu mluvit nyní já. Protože výbor přijímá pozměňovací návrhy bez odůvodnění, neboť mu to umožňuje takto jednací řád, tak aby, spíše pro připomenutí, jsme věděli, o čem jsou ty pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem, které připravovala vlastně dneska už skupina senátorů Raduan Nwelati, Hana Žáková, částečně i Jiří Vosecký a já plus někteří další spolupracovníci, tak jsme vám to odůvodnění rozdali. Na úvod, než to zopakuji, o co se vlastně v těch návrzích jedná, tak chci udělat ještě před tím 2 věci. Jednak musím poděkovat Ministerstvu průmyslu a obchodu za ty hodiny jednání, které s ním zejména moji spolupracovníci, mezi které patří kromě zmíněných senátorů ještě Eva Decroix a Ondřej Doležal, strávili. A jsem rád i za to, že vlastně se potom ukázalo, že ty cíle jak ministerstva, a tak těch našich pozměňovacích návrhů, jsou v podstatě obdobné, byť se na to každý díváme z jiného úhlu pohledu. Ten úhel pohledu ministerstva byl takový hodně právnický a hodně takový zaměřený na to, abychom hlavně vyhověli evropské legislativě, a zároveň jsme splnili i ty další věci. A ten pohled řekněme náš byl zase takový, že jsme hodně vycházeli z těch příkladů z praxe, které dnes a denně řešíme na úrovni obcí, na úrovni živnostníků, na úrovni podnikatelů. A rovněž chci říct ještě jednu věc, protože by to tak mělo dneska zaznít a bylo by to fér, když jsem se bavil s člověkem, který hodně na tom zákoně pracoval a na tom boji proti "energošmejdům" na úrovni Poslanecké sněmovny, kde byl zpravodaj, pan poslanec Nacher, a z těch rozhovorů, které já jsem s ním měl, a nebyly to jenom rozhovory, ale byly to i některé typy různé komunikace na sociálních sítích, jsem kromě jiného také tedy vycítil, že skutečně mu také jde o věc a snaží se udělat a prosadit do toho zákona taková opatření, která skutečně těm "energošmejdům" tu jejich činnost znesnadňují. Čili já považuji za správné, abych to tady dneska takhle otevřeně řekl, abychom si tyhle ty věci ujasnili, neboť jsem pochopil, že vznikl i dojem částečně, a možná ten dojem byl, dle mého názoru po těch rozhovorech, které jsem s panem Nacherem měl, nesprávný, že tam některé věci byly změněny právě proto, aby třeba nebyly také účinné. Nyní opakuji, že ten dojem nemám. A šlo spíše o pojetí toho, jak ty změny pojmeme a jakým způsobem je do toho zákona zapracujeme.

A teď už nyní tedy k tomu, co je v těch jednotlivých bodech obsaženo. Já to už řeknu stručně, protože jednou to v tom stenozáznamu už zaznamenáno je, byť pod jinými bod, protože nyní jsou to body toho pozměňovacího návrhu. První věc, na které jsme se nakonec shodli, je, že skutečně není důvod, aby firmy nebo společnosti, které si zřizují dodavatelé energií, měli na tom zprostředkovatelském trhu jiné postavení než všichni ostatní zprostředkovatelé. A tudíž jsme je s ostatními zprostředkovateli zrovnoprávnili i z hlediska té povinnosti mít nebo nemít zprostředkovatelskou licenci. Dále jsme našli řešení, kdy dochází k tomu, že nemůže takzvaný "energošmejd" jednorázově uzavírat smlouvy nebo jednorázově dělat různé jiné činnosti pro zákazníka nebo pro spotřebitele, protože je to v tom zákoně zakázáno. Na druhé straně, ale v tom zákoně je možné, aby se tak dělo, pokud to někdo dělá mimo svoji podnikatelskou činnost. Jinými slovy, je tam explicitně tím pádem zaznamenáno to, že je klidně možné, aby například vnuk nebo váš blízký v rámci své pomoci rodině, pomoci tomu člověku mu třeba pomohl nasmlouvat dodávku energií, ale nesmí to být podnikatelská činnost, nemůže to dělat na živnostenský list apod. Takže to byla ta první věc, na které jsme se shodli a našli jsme kompromisní řešení. A jsou to právě ty body 3 a 4 toho pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Dalšími body potom jsou body 5 a 6, kde jsme se shodli nakonec na tom, a za to jsem velmi rád, že skutečně není možné, aby jedinou možností oznámení změny energie, změny ceny energie, bylo zveřejnění na webových stránkách. Je to tam tak, že skutečně je potřeba adresně a jednoznačně doručit tomu spotřebiteli tu informaci o tom, že dochází ke změně ceny. A ten spotřebitel si následně rozhodne, zda na to přistoupí, či nikoliv. To jsou body 5 a 6 toho pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Shodli jsme se i na tom, že pro malé podnikatele, pro živnostníky, pro obce, které pronajímají obecní byty atd., je skutečně potřeba, aby skutečně mohli ty smlouvy s dodavatelem energií vypovídat okamžitě. A aby tam nebyla prodleva, protože to potom zdržuje například pronajímání bytů nebo to může tomu živnostníkovi znesnadňovat život, což bylo také dobré.

A dále jsme se shodli na tom, že rovněž dodavatel by měl mít stejné povinnosti jako kterýkoliv jiný zprostředkovatel s licencí, protože zase není důvod, aby někdo na tom trhu s energiemi vládl nějakou výjimkou.

A co jsme se potom také ještě shodli, je, že vlastně je možné zprostředkovatelskou smlouvu, to znamená smlouvu s tím, kdo nám zprostředkovává dodání energií, vypovědět bez jakýchkoli postihů či nějakých finančních úplat, pokud tedy to nejsou úplaty, které jsou spojené s vypovězením té smlouvy, nebo náhrady, které jsou spojené s tím vypovězením smlouvy.

A to poslední, o které nám také šlo, je, že zákazník si může kdykoliv vyžádat, a musí mu to být poskytnuto, termín, datum, ve kterém mu končí závazek ze smlouvy. Jak jsem tady říkal, prostě smlouva je účinná v okamžiku, kdy vám začnou dodávat energii nebo plyn. A vy potom nevíte, kdy vám začali dodávat. A může se vám stát, nebo to zapomenete, a mělo by to být tak, a tak to teď je v tom zákoně, v tom pozměňovacím návrhu, že když se zeptáte, tak vám to přesně řeknou, kdy vám končí dodání, kdy vám končí smlouva. A to riziko potom, jestli jste už vlastně v situaci, kdy jste už v neoprávněném odběru, anebo naopak jste si někoho jiného už zvolili jako dodavatele a ještě přitom ta smlouva vaše je platná, už je na vás. Ale vy máte možnost si to zjistit. To znamená, to jsou ty věci, které jsou v těch jednotlivých bodech zapracovány. U toho vysvětlení, u toho zdůvodnění, u toho posledního, u toho VII, patří body 10 a ještě tam chybí 12. To se omlouvám, to nám tam vypadlo, když jsme to dneska připravovali.

To znamená, tolik ode mě z hlediska toho balíku nebo balíčku těch opatření. Znovu opakuji, že po těch debatách a po těch diskusích, zejména s Radkem Nwelatim, jsme dospěli k názoru, že tam nebyly až tak velké třecí plochy, jak to na začátku vypadalo, že šlo spíše o pojetí té situace. Věřím, že pan ministr průmyslu a obchodu, pan Karel Havlíček, to tady rovněž, to, co já tady říkám, potvrdí. A zároveň tedy ještě, že bychom potom snad tedy mohli tyto pozměňovací návrhy schválit. Zároveň tady ještě řeknu jednu věc, kde to úplně není tak jednoduché. A já předpokládám, že ještě v rámci té rozpravy, a zejména potom třeba možná po té rozpravě i v rámci nějaké přestávky, bychom to měli více rozebrat, jsou tady ještě dva pozměňovací návrhy. A já proto prosím pana ministerstva, aby v rámci svých vystoupení řekl svůj postoj ke všem těm 3 balíčkům těch návrhů, abychom my věděli přesně, v jaké se nacházíme situaci. A jak tedy se zachovat je potom na každém z nás, abychom vůbec nějaké změny dosáhli. Samozřejmě můžeme to udělat tak, že to uděláme, jak to je podle našeho názoru nejlepší, ale žádné změny nedosáhneme, protože Poslanecká sněmovna nám to naše nejlepší nepřijme, anebo můžeme jít do nějakého kompromisu. Je to situace, kterou známe a kterou řešíme pravidelně. Ale první podmínka pro to, abychom to vůbec nějak úspěšně byli schopni vyřešit, tak je důležité, abychom, pane ministře, znali vaše stanovisko. Tak já doufám, že se ho dneska dozvíme. Děkuji za pozornost a ještě jednou děkuji všem, kteří odpracovali veliký kus práce. Já jsem tolik času na to neměl, na tom pozměňovacím návrhu a těch bodech, o kterých jsem mluvil a které si myslím, že jsou pro zákazníka velmi důležité a těm "energošmejdům" velmi, pokud je přijmeme, ten život "ztíží". Děkuji.