Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na Ukrajině

25.02.2022

Praha, 22. schůze Senátu


Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:12:40 - 09:22:11:

Vážený pane velvyslanče Ukrajiny, vážený pane první místopředsedo vlády, vážená paní ministryně obrany, vážený pane ministře zahraničních věcí, vážené kolegyně senátorky a senátoři, vážení hosté, dámy a pánové. Vítám vás v českém Senátu, který se dnes mimořádně sešel proto, aby naplnil svoji základní roli, a to aby podpořil svobodu a demokracii, protože jsou to základní hodnoty, které máme a které musíme chránit, které jsou základem naší prosperity a základem spokojeného života.

Já jsem už jednou říkal, že to základní, co bychom si nyní v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, v souvislosti s agresivním, barbarským, nespravedlivým a protilidským útokem ruských vojsk na Ukrajinu měli uvědomit. A musíme uvědomit. Dnes tomu je tak, že není žádné – oni a my, je pouze – my. Protože to, co se děje na Ukrajině, se dotýká všech, kteří ctí demokracii, svobodu, suverenitu, svébytnost, nezávislost a územní celistvost.

Totalitní země pod vedením totalitního vůdce Vladimira Putina útočí na zemi, která má své demokraticky zvolené představitele, má své území, které spravuje podle své svobodné vůle, vůle lidí Ukrajiny. Povinností celého demokratického světa je podpořit Ukrajinu, podpořit ji slovy a podpořit ji zejména činy. Já bych chtěl velmi poděkovat a ocenit českou vládu za to, jakým způsobem se staví k situaci, která vznikla. Oceňuji to, že jsme od začátku iniciátory většiny opatření, která je potřeba nyní co nejrychleji zavést, abychom Putinovi ukázali, že se nebojíme, že zaplatí, tvrdě zaplatí za to, jak se chová a jak koná.

Ještě jednou opakuji, pokud to nedokážeme, pokud v této chvíli si nedokážeme uvědomit, že podporou Ukrajiny na Ukrajině se nyní bojuje i za Prahu, za Paříž a za všechny další Evropany, tak nás jednou může potkat to samé, co dnes postihlo Ukrajinu. Měli bychom si to velmi dobře uvědomit a měli bychom být schopni i přijmout, že pokud se postavíme za Ukrajinu, tak i nás to může bolet, i nám to může přinést ztráty. Ale ty ztráty budou mnohonásobně, mnohonásobně menší, než v případě, kdy bychom nedělali nic.

To je ta základní zpráva. Pokud nebudeme jednotní, pokud nebudeme společně se všemi ostatními demokratickými zeměmi, spojenými v EU, spojenými v NATO, dnes bránit Ukrajinu, i za cenu vlastních ztrát, za cenu vlastní bolesti, za cenu toho, že se možná nám v Česku bude žít méně pohodlně, než je tomu doposud, tak se může stát, že jednou to samé postihne i nás. Mějme to, prosím, na paměti, konejme, jak umíme nejlépe, abychom podpořili Ukrajinu, abychom ji podpořili materiálně, morálně, abychom pomohli ukrajinskému lidu v případě, že potřebuje ochranu, abychom obstáli. Naše historická zkušenost nás k tomu předurčuje, jsme dnes i tím, co jsme zažili, přímo určeni k tomu, abychom ty ostatní na to, že je nutné se postavit za Ukrajinu, přiměli.

Děkuji vám všem, kteří dnes již konáte, děkuji vám všem, kteří vyjadřujete podporu Ukrajině, chci zároveň poprosit, požádat české občany, aby si uvědomili, že to není jenom o pomoci vlády, není to jenom o podpoře parlamentu, horní nebo dolní komory, je to o každém z nás, jak se zapojí, jak pomůže, jak podpoří, jak bude hájit svobodu a demokracii, jak bude vysvětlovat těm kolem sebe, že v současné době se na Ukrajině bojuje za svobodu a demokracii Evropy i celého světa.

Děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišli, děkuji vám za to, že Ukrajinu podporujete. Díky.

Nyní si ještě dovolím přednést návrh usnesení, který připravili naši senátoři a kteří následně poté, co se k návrhu usnesení a k současné situaci vyjádří i přítomní ministři vlády a pan velvyslanec, budeme projednávat a následně o něm hlasovat.

Senát PČR konstatuje, že Ukrajina je suverénní, svobodná a demokratická země, o jejíž budoucnosti mají plné právo rozhodnout její občané. Integrita jejího území, nenarušitelnost hranic a právo na sebeurčení ukrajinského lidu nesmějí být porušovány. Senát důrazně odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. Rovněž Senát důrazně odsuzuje zapojení Běloruska do této agrese proti Ukrajině a vyzývá jej, aby se takového jednání zdrželo a dodržovalo své mezinárodní závazky. Senát zdůrazňuje, že Ukrajina má plné právo na volbu svého vnitřního ústavního, společenského a politického uspořádání, svého zahraničně-politického směřování a své účasti v mezinárodních organizacích, včetně organizací politicko-bezpečnostních. Senát vyzývá mezinárodní společenství k okamžitému přijetí účinných sankčních opatření a vyzývá ke zvýšení odolnosti demokratických zemí, včetně posílení obranyschopnosti zemí střední a východní Evropy. Senát Parlamentu ČR oceňuje a podporuje kroky vlády ČR, vedoucí k podpoře Ukrajiny v oblasti vojenské, finanční i humanitární. Senát oceňuje a podporuje kroky vlády ČR při ochraně kyberprostoru, infrastruktury a informačního prostoru ČR před dezinformačními a kybernetickými útoky ze strany Ruské federace. Český Senát vyjadřuje vůli v případě potřeby urychleně projednávat zákony předložené vládou směřující k podpoře Ukrajiny a jejích občanů. Český Senát pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády ČR.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:17:43 - 12:19:02:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak tady už bylo řečeno panem kolegou Wagenknechtem, v tuto chvíli došlo k doplnění usnesení, zejména v té části "vyzývá", o několik bodů, které se zdá, že jsou obecně akceptovatelné. Je tam ale jeden bod, který se týká také té výzvy k podání podnětu Mezinárodnímu trestnímu soudu. A abychom, protože to je usnesení Senátu Parlamentu České republiky, neudělali chybu, tak tuhle tu věc ještě konzultujeme s právníky Ministerstva zahraničních věcí. A teprve poté já považuji za správné, abychom poté, co ta usnesení dostaneme, můžeme si je všichni přečíst v klidu, hlasovali. To znamená, dovoluji si paní předsedající požádat ještě o desetiminutovou přestávku, v rámci které jednak bychom jsme provedli tu kontrolu správnosti právní, nikoliv věcné, toho usnesení. A dále by došlo k rozdání toho usnesení, aby si to každý mohl přečíst. A následně poté já předpokládám, že bych ještě to usnesení okomentoval s těmi změnami. A pokud by se potom už nikdo nehlásil, tak bychom teprve ukončili rozpravu a přistoupili k hlasování. To znamená, ještě v rámci probíhající rozpravy prosím o vyhlášení desetiminutové přestávky. Řekněme do 12:30. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:30:28 - 12:30:51:

Vážené kolegyně, kolegové, já jsem poprosil ještě, protože ten problém je problém právnický, což je vždycky problém delší než problém matematický, abychom ještě 10 minut prodloužili přestávku. S tím, že už řešení máme. To znamená, je velmi pravděpodobné, nikoliv 100% jisté, že za 10 minut bychom skutečně jednali. Čili prosím o prodloužení přestávky do 12:40.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:42:04 - 12:45:50:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, senátorky, senátoři, já se hlásím do rozpravy z toho důvodu, abych jednak stáhl svůj návrh na usnesení, který jsem přednesl na začátku této schůze, a zároveň načetl nový návrh na usnesení, který máte všichni před sebou. S tím, že on je z části podobný tomu, který jsem právě stáhl, ale částečně je nový, tak aby nedošlo k žádné mýlce, tak ten původní stahuji. A načtu celý nový s tím, že vy ho máte před sebou nyní k dispozici. Bude v té mé četbě jedna malá oprava, tak já na ni potom, až se k ní dostanu, ještě upozorním. To znamená, navrhuji, abychom přijali usnesení, které zní:

"I. Senát Parlamentu České republiky konstatuje, že Ukrajina je suverénní, demokratická, svobodná země, o jejíž budoucnosti mají plné právo rozhodnout její občané. Integrita jejího území, nenarušitelnost hranic a právo na sebeurčení ukrajinského lidu nesmějí být porušovány.

II. Senát Parlamentu České republiky důrazně odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu, kterým hrubě porušila základní normy mezinárodního práva a mezinárodně platné závazky včetně Charty OSN. A rovněž důrazně odsuzuje zapojení Běloruska do této agrese proti Ukrajině. A vyzývá jej, aby se takového jednání zdrželo a dodržovalo své mezinárodní závazky.

III. Senát Parlamentu České republiky zdůrazňuje, že Ukrajina má plné právo na volbu svého vnitřního ústavního společenského a politického uspořádání, svého zahraničně-politického směřování a své účasti v mezinárodních organizacích, včetně organizací politicko-bezpečnostních.

IV. Senát Parlamentu České republiky vyzývá k vyloučení Ruské federace a Běloruska z mezinárodních organizací, zejména z Rady Evropy. Vyzývá Mezinárodní společenství k okamžitému přijetí nejtvrdších sankčních opatření. Vyzývá země EU k jednotnému postoji, a teď změna, při vyloučení Ruské federace. Místo "k" je tam "při". Při vyloučení Ruské federace z platebního systému SWIFT a dalších alternativních platforem. Vyzývá Mezinárodní trestní soud, aby se nadále zabýval situací na Ukrajině s ohledem na možné páchání zločinů v jeho jurisdikci, za něž nese odpovědnost prezident Ruské federace a další představitelé Ruské federace a Běloruska. Vyzývá ke zvýšení odolnosti demokratických zemí včetně posílení obranyschopností zemí střední a východní Evropy. Vyzývá k uznání Ukrajiny jako kandidátské z Evropské unie v případě, že o to legitimní vláda Ukrajiny požádá.

V. Senát Parlamentu České republiky oceňuje a podporuje kroky vlády České republiky vedoucí k podpoře Ukrajiny v oblasti vojenské, finanční i humanitární a zároveň vyzývá k zesílení této podpory. A oceňuje a podporuje kroky vlády České republiky při ochraně kyberprostoru, infrastruktury a informačního prostoru České republiky před dezinformačními a kybernetickými útoky ze strany Ruské federace.

VI. Senát Parlamentu České republiky vyjadřuje vůli v případě potřeby urychleně projednávat zákony předložené vládou, směřující k podpoře Ukrajiny a jejích občanů.

VII. Senát Parlamentu České republiky pověřuje předsedu Senátu, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády České republiky."

Tolik návrh na usnesení. Děkuji všem, kteří přispěli k změně toho usnesení. Za sebe k tomu dodávám, že jsem přesvědčen, že to bylo ve všech případech ke zlepšení jeho konkrétnosti a kvality.

 

Finální USNESENÍ  SENÁTU k  aktuální  situaci  na Ukrajině (v PDF).

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:50:51 - 12:51:51:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já vám jednak chci velmi poděkovat za tu práci, kterou během dnešní noci někteří z vás, a vlastně i dnešní dopoledne, odvedli, velmi si toho vážím. V čele s panem zpravodajem Davidem Smoljakem. A zároveň ještě mám jednu velmi dobrou zprávu a rovněž si zaslouží poděkování. Někteří senátoři zase v čele s panem místopředsedou Janem Horníkem, který je v poslední době v Senátu často jmenován, iniciovali sbírku, která vynesla za dnešní dopoledne 202 500 korun, které budou předány následně ukrajinskému velvyslanci jako naše maličká podpora nebo drobný příspěvek podpory Ukrajině i v této finanční podobě. I za to vám všem děkuji, protože přispělo všech 81 senátorů. Děkuji.