Návrh usnesení Senátu k uplatňování zákona o střetu zájmů a vyjádření celostátních organizací obcí a měst

07.12.2017

Praha, 11. schůze Senátu


Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:58:36 - 17:08:29:

Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Protože obecně je ten problém poměrně dobře známý, tak se zkusím vyjádřit velmi stručně. My jsme někdy na konci roku 2016 projednávali návrh zákona o střetu zájmů a zároveň s tím do tohoto zákona byl včleněn návrh na potření střetu zájmů pana tehdejšího ministra financí Babiše, takzvaný lex Babiš, s tím, že ten návrh pozměňovací, který byl podán v Poslanecké sněmovně, byl do toho zákona o střetu zájmů včleněn, my jsme ho projednávali v Senátu. Přestože někteří senátoři, např. pan senátor Vícha, pan senátor Jirsa, pan senátor Kubera a další, upozorňovali na to, že ten zákon, tak jak je napsaný, může způsobit poměrně velké problémy ve fungování zejména malých samospráv, tak jsme nakonec z různých důvodů ten zákon schválili, následně, přestože ho potom pan prezident vrátil, tak byl přehlasován a zákon byl schválen, nyní je účinný.

A platný. Ještě tady je potřeba říct jednu věc, že přestože jsme ten zákon nakonec schválili, tak jsme aspoň udělali to, že jsme účinnost toho zákona posunuli o 9 měsíců, v dobré víře, že se někomu rozsvítí a že nakonec dojde k nějaké novele, která by těm největším problémům, které jsme při té debatě avizovali, odstranili. To se nestalo. Výsledek je na světě. To znamená, všichni jsme obdrželi dopis tří největších organizací, které sdružují naše obce a města. To znamená, dopis podepsaný předsedou Sdružení místních samospráv, panem Polčákem, předsedou Svazu měst a obcí, panem Luklem, a předsedkyní Spolku pro obnov venkova, paní Vrecionovou, s tím, že nám oznamují, že ta novela střetu zájmů v té podobě, jak dneska je účinná a platná, tak způsobuje, že postupně zejména neuvolnění starostové, místostarostové, příp. radní již odmítají nadále vykonávat své funkce nebo své pozice na úrovni místních samospráv a již nepočítají s tím, že by příště vstupovali do voleb, nebo dokonce dochází k tomu, těch konkrétních příkladů už je hodně, že ze svých pozic odstupují a vzdávají se pozice tu neuvolněného starosty, tu místostarosty, tu radního.

Ten důvod je zřejmý, spočívá v neúměrné tvrdosti toho zákona a jeho nelogickém přístupu k představitelům samospráv, který spočívá ve dvou věcech. Ta první je, že ten střet zájmů nebo ten zákon počítá s tím, že ta povinnost veřejných funkcionářů zveřejňovat své informace o stavu svého movitého a nemovitého majetku se vztahuje nepochopitelně dle mého názoru i na jejich rodinné příslušníky, příp. společníky ve firmách a podobně, což samozřejmě se těmto společníkům nebo někdy i zaměstnavatelům nelíbí, oni si potom musí vybrat, buď klid v rodině, nebo klid v zaměstnání, nebo práci neuvolněného starosty, místostarosty, radního. Jak to asi dopadá, si dovedete představit. Nakonec jsem to i sám popisoval. To znamená, ten zákon, kdybychom to převedli do řeči ústavní stížnosti, kterou jsme již podali, podepsalo ji 43 senátorek a senátorů, dochází k narušení nebo k porušení zásady uplatňování práv třetích osob na ochranu soukromí, na ochranu svých práv a svých osobních údajů.

Druhá věc, která v tom střetu zájmů nebo v tom zákoně o střetu zájmů je obsažena, je, že dle našeho názoru nad rámec toho, co je potřeba, aby ten veřejný činitel o sobě zveřejňoval, jsou zase ti jednotliví představitelé samospráv neúměrně administrativně zatěžováni. Dochází dokonce k tomu, že údaje, které oni musí sdělovat do toho elektronického dotazníku, jsou potom veřejně dostupné každému, aniž by ten, kdo se na ty údaje chce podívat, se musel jakkoli odanonymizovat. Jinými slovy je možné, aby si někdo sedl a díval se, kolik má na účtu, nebo jaké, já nevím, movité věci nad 500 000 korun vlastní starosta obce ve Strachoňovicích, v Olší nebo starosta, já nevím, Frýdlantu a podobně, dělal si různé tabulky, srovnání a případně to například i promítal veřejně o přestávkách hokejového zápasu v hospodě. To všechno je možné, to všechno ten zákon umožňuje.

My jsme přesvědčeni, ta ústavní stížnost, která byla podána, to dokladuje, že to není správné, že je potřeba ten zákon změnit. Abychom tomu napomohli, tak tady dneska před vámi stojím a prosím vás, abyste vyhověli návrhu, který přijal jednomyslně VUZP. Ten návrh toho usnesení říká, že náš výbor vzal na vědomí ten dopis, o kterém jsem hovořil, to znamená těch třech organizacích, které sdružují naše obce a města, a dále výbor konstatoval, že aplikace toho zákona o střetu zájmů včetně centrálního registru oznámení a metodiky k podávání oznámení veřejnými funkcionáři ministerstva spravedlnosti nepřiměřeně zasahuje do soukromí veřejných funkcionářů a zároveň i do práv třetích osob, dále konstatoval náš výbor, že při projednávání návrhu zákona pod senátním tiskem 335, v 10. funkčním období, upozorňoval Senát na nejasnosti v zákoně a možné problémy při jeho aplikaci, které se potvrzují, Senát pozměňovacími návrhy, jak jsem o tom také již říkal, upravil znění a posunul účinnost. Přesto považuje v dnešní době Senát některá ustanovení zákona č. 159/2006 v platném znění, zejména v souvislosti s metodickým výkladem ministerstva spravedlnosti, za porušující základní práva a svobody, zaručená ústavou a listinou práv a svobod. A teď to nejdůležitější, kvůli čemu tady jsme, že výbor, následně je to potom i v usnesení, které je navrženo pro Senát, vyzývá vládu ČR k urychlené přípravě návrhu novely zákona č. 159/2006 Sb., směřující především k přiměřené ochraně práv a svobod třetích osob a k odpovídající ochraně osobních údajů veřejných funkcionářů. Tolik výňatek z usnesení výboru, který máte před sebou. Zároveň jako navrhovatel si dovoluji upozornit i na to, že máte před sebou i návrh usnesení, které výbor navrhl, aby přijalo plénum Senátu. Protože to usnesení je velmi obdobné usnesení, které přijal výbor, tak ho nebudu znovu číst, neboť ho všichni máte k dispozici.

Takže jako navrhovatel na závěr si jednak dovoluji vás poprosit, abyste usnesení, které máte před sebou navržené, podpořili, a tím napomohli tomu, aby vláda začala konat. Dále znovu připomínám, že Senát v tomto okamžiku už podal ústavní stížnost a poděkuji i nepřítomnému senátorovi, panu Ivo Valentovi, že zprostředkoval její sestavení, to se také sluší, myslím. A ještě třetí věc, o které bych rád informoval, že jsme zůstali pouze u ústavní stížnosti a formulace toho usnesení již, jsem se z pověření našeho výboru spojil i s některými poslanci Poslanecké sněmovny PČR. V tuto chvíli je připravena již poslanecká novela zákona o střetu zájmů, která by v tuto chvíli měla alespoň udělat jedinou věc, protože zase těch problémů je více, ale pokud chceme aspoň to nejhorší odstranit, tady jediná věc by byla, že by z těch povinností zveřejňovat ty movité a nemovité věci a činit majetková přiznání byli vyňati neuvolnění pracovníci nebo neuvolnění funkcionáři samospráv. Děkuji za pozornost.