Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení

22.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení (Tisk EU č. K 060/09)

čas 09:56:07 - 09:57:19:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, výbor se materiálem zabýval na své 12. schůzi 19. června 2013. Přijal stanovisko, které bylo zapracováno do materiálu, který předkládá pan kolega Krejča za výbor pro evropské záležitosti. Stanovisko našeho výboru obsahovalo dvě věci. První je, že upozorňuje na osamocenost snažení EU z hlediska snižování emisí CO2 v porovnání se státy, které se nacházejí mimo EU, já o tom budu mluvit potom ještě v rozpravě. A druhá věc – upozorňovalo na nerovnováhu z hlediska regionálního rozvoje, neboť je evidentní, že enviromentální princip je potom nadřazován v některých případech principu společenské soudržnosti, případně ekonomické stability, což samozřejmě pro udržitelný rozvoj není dobře. To je závěr, který není závěrem politickým, ale závěrem řekněme vědeckým z oblasti regionálního rozvoje. Děkuji za pozornost.

čas 09:57:35 - 10:01:58:

Vážená paní předsedající, pane ministře, já považuji za slušné, abych závěry našeho výboru alespoň trošku vysvětlil. První věc, o které jsem mluvil, je osamocenost snažení EU z hlediska snižování CO2 a do jisté míry nesmyslnost tohoto snažení. Zkusím to vysvětlit na velmi jednoduchých příkladech. Pokud byste měli čas a do materiálu se podívali, tak zjistíte, že z hlediska porovnání produkce hrubého domácího produktu na obyvatele, pokud vezmeme EU jako jedničku, tak v Číně je produkce hrubého domácího produktu na obyvatele asi dneska třetinová a v USA je zhruba produktivita práce, respektive produkce HDP na obyvatele asi jedna a půl násobná proti průměru v EU. Čili opakuji, pokud EU je jedna, tak Čína jedna třetina na obyvatele a USA 1,5 na obyvatele. Pokud se podíváme na emise skleníkových plynů, tak je to tak, že emise na obyvatele je v případě EU a Číny srovnatelná, zhruba 10 tun na obyvatele, a v případě USA je to dvojnásobek, zhruba asi 20 tun na obyvatele.

A teď, k čemu chci dojít. Protože dneska Čína má asi jednu třetinu HDP na obyvatele proti Evropě a vzhledem k hospodářskému růstu Číny je evidentní, že musí nutně dojít, i kdyby Čína dělala kdoví co, k tomu, že tam emise budou zásadním způsobem ještě stoupat a Čína se dostane za několik let minimálně na 15 – 20 tun na obyvatele. Namísto toho, aby EU, pokud chce věnovat nějaké prostředky na snižování emisí a myslí to skutečně celosvětově, investovala v Číně, málem řeknu zadarmo, když to takto řeknu, protože to je daleko efektivnější, tak se snažíme o jednotky procent snížit emise v EU.

A přitom nám o desítky až stovky procent emise celosvětově budou narůstat, protože v Číně nic takového nedělají. Je to celé nesmyslné snažení. Je to podobné, jako kdybyste se rozhodli, já nevím, zlepšit čistotu vody v rybnících v Čechách a dělali to tím způsobem, že by v Telči, v mém rodném městě, se rybníky čistily a ve všech ostatních městech ČR by se čištění nekonalo. Muselo by to dopadnout jedině tak, že sice v Telči by byly jakoby čistší, ale všude jinde by byly daleko více a více špinavější, což by v průměru znamenalo, že rybníky v celé ČR jsou špinavější.

Toto nesmyslné počínání EU je naprosto evidentní, je doloženo všemi fakty, přesto EU s tím není schopna nic udělat, a přestože si je toho vědoma, pořád pokračuje v nějakém tlaku na to, abychom dále emise snižovali, což má druhý dopad, a na to upozorňuje druhá část našeho usnesení, že potom to vede k tomu, že EU přestává být konkurenceschopná a přestává být schopná realizovat tzv. udržitelný rozvoj, resp. "trvale udržitelný rozvoj", což je hlavní princip a hlavní cíl kohezní politiky, protože udržitelný rozvoj je založen na rovnováze tří principů – enviromentálního, ekonomického a sociálního. A pokud některý z těchto principů vy upřednostníte, tak jediná věc, která se stane, je potom to, že rovnováha těchto principů se naruší a jste na šikmé ploše. A co znamená být na šikmé ploše, všichni v ČR víme. A bohužel EU se díky svým nesmyslným snahám v oblasti navyšování enviromentálního principu oproti principu ekonomickému a principu společenskému na šikmou plochu dostává a hrozí, že přestane být konkurenceschopná. Děkuji za pozornost.

Přílohy