Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

17.10.2018

Praha, 18. schůze Senátu


Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Tisk č. 287)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:23:48 - 16:26:42:

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já jsem si se zájmem vyslechl vystoupení pana ministra. Pokud jsem se nepřeslechl, tak on říkal, že ta roční účast České republiky na realizaci opatření obsažených v Protokolu, je 33.000 euro, což je necelý milion korun. Tak jsem se chtěl zeptat, jakou účast budou mít ostatní smluvní strany, kolik to je? A pak si dovolím ocitovat, jaké jsou například cíle, které jsou v tom Protokolu uvedené? Ta specifická opatření, která jsou v kapitole 3 Protokolu uvedena, je například ?ochrana tradiční kulturní krajiny a péče o ni, integrovaná péče o půdní fond, prosazování extenzivního zemědělství a ekologické produkce, prosazování tradičních zemědělských postupů, zlepšení místního a celoevropského marketingu a reklamy zemědělských a venkovských výrobků z regionů, podpora agroturistiky, zohledňování vlivu činnosti na ovzduší, vodu a krajinu, podpora formálního a neformálního vzdělávání a další.?

Tak jsem se chtěl zeptat. A potom prosím ještě důležitá věc, abyste věděli, že se v tom Protokolu stanoví ?závazek smluvních stran pravidelně podávat Konferenci smluvních stran,? což je zřejmě nějaký úřad, který existuje zřejmě při té konferenci, ?zprávy o opatřeních týkající se protokolů a o výsledcích přijatých opatření a umožňuje, aby pozorovatelé? – tam jsou tedy ještě nějací pozorovatelé – ?mohli konferenci smluvních stran nebo Výboru pro provádění Karpatské úmluvy? – takže ještě existuje nějaký výbor – ?předkládat informace a zprávy o provádění a dodržování protokolů. Předpokládá se pravidelná kontrola a vyhodnocování účinnosti ustanovení protokolů smluvními stranami.? Upozorňuji, že to není nic z Evropské unie.

Tak jsem se chtěl zeptat, jestli si skutečně myslíme, pokud není ?příspěvek jiných smluvních stran? významně vyšší, jestli skutečně ten roční náklad je 33.000 euro, což je necelý milion korun, a jestli všechny ty cíle jsou myšleny vážně, tak moje první otázka je, zda jsou všechny ty cíle myšleny vážně? A jestli by pan ministr nemohl uvést alespoň jeden konkrétní projekt, který by se v rámci Protokolu realizoval, nebo třeba bude realizovat. Aspoň jediný konkrétní projekt, ne, že se bude něco zkoumat, pozorovat nebo podporovat. Děkuji za pozornost.