Rozpočtová pravidla

18.12.2014

Praha, 4. schůze


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 5)

čas 11:32:00 - 11:33:25:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Jen ve stručnosti, náš výbor se také zabýval velkými rozpočtovými pravidly s tím, že po poměrně podrobné debatě nakonec nepřijal usnesení. Důvodů bylo více. Jedním byla také znalost usnesení VHZD, který se nějakým způsobem nakonec pokusil ošetřit tu teoretickou svévoli poskytovatele dotací s tím, že nakonec my poté, co jsme seznali, že není úplně jasné, zda postup Výboru pro hospodářství je konzistentní s naším právním řádem, tak jsme tu věc nechali otevřenou. Nepřipojovali jsme se k ní.

Výbor následně hlasoval o návrhu přijmout zákon ve znění přijatém nebo zaslaném PS. Hlasování dopadlo tak, že nebylo přijato žádné usnesení. 5 členů výboru hlasovalo pro, 1 proti a 4 senátoři se zdrželi. Dále výbor určil zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila a pověřil předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

čas 11:33:49 - 11:38:10:

Vážené dámy, vážení pánové, pane ministře, pane předsedající. Zase jenom velmi stručně, ale proto, abychom mohli propustit tento návrh zákona do podrobné rozpravy, tak si tady dovolím uvést několik mých názorů, které souvisí s tímto zákonem.

V zákoně dle mého názoru se nachází kromě jiných 2 místa, které bychom mohli opravit. O jednom tady už mluvil pan ministr. Nedomnívá se, že je to nesprávné, a to je, abychom si nenechali odejmout možnost kontroly vydávání dluhopisů, a to tím způsobem, že doposud dle mých informací bez větších problémů vydání dluhopisů musel svým usnesením nebo svým hlasováním potvrdil parlament, to znamená jak PS, tak Senát. Tím pádem docházelo k tomu, že vydávání dluhopisů bylo i pod kontrolou zákonodárců. Argument, že proto, že státní rozpočet je zákonem, a pokud v zákoně jako je státní rozpočet, je např. schválen 100miliardový schodek, který musí být potom nějakým způsobem kompenzován, tak je zbytečné, aby vydávání dluhopisů bylo znovu schvalováno, jsme tady od pana ministra již slyšeli. Já se s ním neztotožňuji ze 2 důvodů.

První je, že pokud by se např. hospodaření vyvíjelo pozitivně, tak potom vůbec nemusí být jasné, že musí být vydány dluhopisy za každou cenu až do výše 100 mld. Kč, ale mohly by být třeba vydány v nějaké nižší výši, je dobře, když to zákonodárci budou vědět.

Druhý důvod je, že si myslím, že takové věci, jako je vydávání dluhopisů, náleží zákonodárcům. Tradice je ochrana před omyly. Je potřeba kontrolovat nejen obce a kraje, ale třeba i někdy pana ministra, resp. ministerstvo financí.

Další věc, kterou jsem už naznačil ve své zpravodajské zprávě, souvisí s návrhem hospodářského výboru, který chce změnit § 14 e) a § 14 f), a to tím způsobem, že chce slova "domnívá-li se", resp. ke slovu "domnívá" nahradit slovem "prokáže-li se", a tím pádem pro ty z vás, kteří to nemají před sebou, tak to je takto nesrozumitelné, by došlo k tomu, aby poskytovatel dotace nemohl pouze na základě své domněnky, kterou ani nemusí zdůvodnit, neposkytnout dotaci, požadovat navrácení dotace nebo zastavit poskytování dotace.

Já se domnívám a myslím, že je to v shodě s hospodářským výborem, že by toto mělo být ošetřeno buď tím, že to musí prokázat, což dle právníků nebo naší legislativy je slovo, které úplně není možné takto použít z toho důvodu, že poskytovatel vždycky nemusí být správním orgánem. Jediný, kdo může prokazovat to, zda došlo k porušení dotačních pravidel, je potom správní orgán, tudíž to "prokáže-li", jak je navrženo v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, je potom slovo, které dost dobře nemůže být nikdy i při dobré vůli poskytovatele tím poskytovatelem naplněno.

Proto navrhuji alternativu. Tou alternativou je pozměňovací návrh, který máte před sebou, kde v případě bodu 1. za slovo "domnívá-li se", se vkládá slovo "důvodně", jinými slovy, "domnívá-li se důvodně" potom znamená, že musí svoji domněnku zdůvodnit. V druhém případě naopak za slovo "kontrolního zjištění" před slovo "domnívá" zase vložit slovo "důvodně". To znamená, celý můj pozměňovací návrh spočívá v tom, aby byl poskytovatel dotace vždycky, když chce dotaci zastavit, neposkytnout, chce požadovat vrácení, povinen toto své rozhodnutí sdělit, aby nestačilo to, že se to nějaký úředník pouze domnívá.

Děkuji za pozornost.

čas 11:41:23 - 11:43:52:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pane ministře. Já jsem předložil na stůl, tak jak ukládá jednací řád, návrh pozměňovacích návrhů s tím, že pozměňovací návrhy jsou celkem tři. Pod bodem č. 1 je pozměňovací návrh, který se týká změny 14e odst. 1, kde navrhuji, aby za slovo "domnívá-li se" bylo vloženo slovo "důvodně". Důvody jsem vysvětloval. Je to proto, že v tomto § 14e je napsáno, že poskytoval, když se tak domnívám, tak může neudělit, nebo neposkytnout dotaci, aniž by bylo z toho zákona explicitně jasné, že to musí zdůvodnit. Analogicky je to v bodě 2, to je můj druhý pozměňovací návrh, nebo pozměňovací návrh pod bodem 2, kde navrhuji, aby v § 14f v odst. 1 a 3 bylo za slova "kontrolního zjištění" vloženo slovo "důvodně". Protože zase je tam napsáno – na základě kontrolního zjištění, aby došlo k tomu – já to nemám před sebou – abych důvodně doložil svoji domněnku, proč navrhuje dotaci buď neposkytnout nebo vrátit. To jsou dva moje pozměňovací návrhy.

Pokud mám navázat i na to, co říkal pan kolega Strnad, tak tyto dva moje pozměňovací návrhy jsou alternativami – ke kterým pozměňovacím návrhům? (Hlas: Dva a tři.) Dva a tři, abychom věděli. Čili moje pozměňovací návrhy pod body 1 a 2 jsou alternativou k návrhům hospodářského výboru pod čísly 2 a 3.

Třetí pozměňovací návrh – navrhuji, aby dosavadní bod č. 29 senátního tisku byl zrušen, to je ten bod, který pokud nebude zrušen, tak umožní panu ministrovi financí, jak on říká, odstranit byrokracii, respektive nějakou duplicitu a vyjít z toho, že pokud se schválí státní rozpočet, tak z toho implicitně plyne, že si ve velikosti schváleného dluhu může vydávat dluhopisy, jak chce. Zvažte, jestli to tak má být.

čas 11:45:32 - 11:46:12:

Jako zpravodaj výboru vnímám stanovisko pana ministra. Snad k němu mohu říci jenom to, že můj návrh, který se týká toho, aby vydávání dluhopisů bylo pojišťováno souhlasem Parlamentu, není nijak osobní. Domnívám se, že prostě některé věci jsou nějak tradičně zavedeny a pokud fungují, tak je nesmysl je měnit, protože jedna z moudrostí říká, že tradice je ochrana před omyly. Já si myslím, že je potřeba se před omyly chránit.

Přílohy