Sdělení Komise - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025

20.08.2020

Praha, 26. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025 (Tisk EU č. K 044/12)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:20:58 - 15:26:39:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já jsem se tentokrát nepřihlásil, abych se nějak významně přímo zabýval obsahem toho sdělení, protože se přiznám, že jsem si některé věci nestačil úplně ověřit, ale co si pamatuji, tak snad jen jednu poznámku. Pokud jsem kdysi asi před dvěma roky studoval, jak to vypadá, řekněme, s platy nebo odměňováním žen a mužů v rámci jednotlivých kohort, tzn. například učitelů nebo číšníků nebo sociálních pracovníků, ty rozdíly mezi muži a ženami v rámci kohort v případě ČR byly do 2 %. Jen upozorňuji na to. A pak je jiná věc, že průměrná odchylka vychází 11 či 17 %, protože samozřejmě bohužel máme v moravských kovárnách většinou muže a žádné ženy. Oni tam mají průměrný plat 40 000 a v neziskové organizace Sdílení v Telči máme, já nevím, 40 žen, žádného muže a ony tam mají průměrný plat 22 000. Takže jen na to upozorňuji, že je velmi důležité, jak se ta analýza dělá a co se posuzuje, protože pokud se to vezme celkově, samozřejmě díky tomu, jaké typy prací si vybírají ženy a jaké typy prací si vybírají muži, vzniká někdy rozdíl jenom díky výběru práce a nikoli díky tomu, že by někdo byl nějak diskriminován. Pokud si samozřejmě nemyslíme, že dělník v moravských kovárnách by měl mít to samé jako sociální pracovník. To je ale úplně jiná debata. Takže jenom na to upozorňuji a velmi bych prosil, abychom se tím zabývali a nestavěli se do horší pozice, než to ve skutečnosti v Česku je. My tady máme méně vojákyň, máme tady méně policistek. Já jsem přesvědčen, že díky tomu, jak se nyní zvedají platy učitelů, že celkově to dopadne tady tak, že se zlepšujeme, jestli si rozumíme, protože tam máme nejvíce žen. To jenom k tomu jako můj dodatek. A teď neříkám tak ani tak, jenom na to upozorňuji, že bych velmi prosil, abychom toto brali v úvahu, než začneme dělat nějaké příkré soudy vůči ČR a vůči tomu, jak se dobře nebo špatně chováme tady k ženám.

A teď, proč jsem se hlavně přihlásil, je proto, že chci navrhnout nějakou proceduru, jak bychom se toho měli zhostit. Zase nebudu říkat, pro co budu hlasovat a pro co nebudu hlasovat, ale z toho, co jsem tady slyšel jednak v rámci debaty s legislativním odborem a s paní zpravodajkou atd., tak mi to vychází asi tak, když si vezmeme ta dvě usnesení, že první část návrhu paní senátorky Chalánkové, kde máme jenom ?to podporuje a odsuzuje?, tak to ?podporuje? my už jednou máme v bodu I) usnesení výborů. Je otázkou, jestli by to potom nemělo být tak, že to ?podporuje dosažení plné rovnosti mužů a žen?, což je jeden z návrhů paní senátorky Chalánkové, by případně neměla být třetí odrážka v bodě I), 1. toho usnesení. Já to tady jenom říkám dopředu, abychom si trošku řekli, abychom se pak nedostali do velikých problémů a velikých debat. To znamená, když se takhle dívám na paní senátorku Chalánkovou, se kterou jsem to nekonzultoval, abychom se případně někam dostali.

To znamená, ještě jednou opakuji. Paní senátorka Chalánková má ve svém návrhu ?podporuje dosažení plné rovnosti mužů a žen? a my zároveň v návrhu evropského výboru máme I), 1. "podporuje", a dvě odtržky, tak jestli by tam ta třetí nemohla být případně, pokud by to vyšlo, ?podporuje dosažení plné rovnosti mužů a žen?. To je spíš můj dotaz, respektive nějaký můj názor na věc, který je obsahový i formální zároveň.

Druhá věc, která je v návrhu paní senátorky Chalánkové, je "odsuzuje". To "odsuzuje" v I) výboru úplně chybí. Tzn. mohla by to být třeba 6., buď by ta 6. prošla, nebo neprošla, to už je jiná věc. Ale bylo by to I), stalo by se to součástí evropského usnesení výboru jako I), 6. Bylo by tam ?odsuzuje násilí obecně a násilí na ženách a domácí násilí zvláště?.

Co se týká zbytku, který začíná I) paní senátorky Chalánkové, kde žádá vládu, tak to mi vychází jako III), to usnesení případně, jako III) toho celkového usnesení, aby to bylo jedno usnesení, jestli si rozumíme. Tzn. I) výborové usnesení by případně po odhlasování mohla být ještě dalším hlasováním doplňována I), 1. "podporuje" a I), 6. "odsuzuje". A hlasování o zbytku návrhu paní senátorky Chalánkové, to je její I), "žádá vládu", pokud by prošlo, neříkám, jestli to tak má být, nebo nemá být, by bylo III) usnesení, které tady máme. To je můj procedurální návrh k tomu, abychom se z toho nějak dostali, pokud možno rychle, času nemáme příliš. Není to tak úplně jednoduchá materie, takže to dávám jako svůj návrh jednak navrhovatelům jednotlivých usnesení, zda to je pro ně přijatelné, jestli by se třeba ještě v obecné rozpravě k tomu nevyjádřili, případně aby ještě v obecné rozpravě mohla reagovat i zpravodajka, abychom v rámci procedury hlasování potom neztráceli zbytečně čas. Děkuji za pozornost.