Zákon o daních z příjmu

23.10.2014

Praha, 26. schůze


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 343)

čas 09:12:04 - 09:16:25:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní kolegyně a kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se nezabýval hlavními myšlenkami tohoto zákona tak, jak je tady představil pan ministr nebo můj kolega z hospodářského výboru, ale spíše se zabýval vztahem tohoto zákona k fungování vyšších územně samosprávných celků a fungování obcí. Debatoval poměrně velmi podrobně s paní náměstkyní ministra financí Hornochovou o současném postavení příspěvkových organizací v rámci – řekněme našeho daňového systému. Většina z vás asi ví, že příspěvkové organizace menšinově mají jakýsi vlastní majetek, o kterém zpravidla ani nevíme a většinově potom spravují tzv. svěřený majetek. A právě u tohoto svěřeného majetku je tomu tak, že účetní odpisy tohoto svěřeného majetku nejsou daňově uznatelným nákladem, a to potom způsobuje, že organizace typu domovu důchodců či zdravotnických zařízení se dostávají do zisků, byť pokud by došlo k odečtení odpisů jako daňově uznatelné položky, tak by byly ve ztrátě, stejně jako je tomu u naprosté většiny organizací, jejichž organizační formou není příspěvková organizace, ale například nezisková organizace nebo nějaká obchodní společnost.

My jsme na výboru velmi podrobně tuto situaci diskutovali. Paní náměstkyně velmi korektně hájila stanovisko ministerstva financí, které říká, že pokud by příspěvkové organizace mohly – řekněme – daňově odepisovat, že by došlo k narušení jakýchsi daňových principů, na druhé straně ten pohled představitelů samospráv – v našem výboru jsou zejména představitelé samospráv – byl takový, že to, co se dneska děje a ten stav, že příspěvkové organizace nemohou daňově odepisovat, nezpůsobuje nic jiného než to, že potom státní peníze, které byly převedeny na hospodaření krajů a obcí, zase znovu jako kompenzace za to, co musely příspěvkové organizace odvést ve formě daně, protože ji platí, neboť nemohou odepisovat odpisy, jim zase nazpátek přelévají. Čili je to třeba naprosto zbytečný proces, který by se dal velmi jednoduše zastavit tím způsobem, že by i ze svého svěřeného majetku příspěvkové organizace mohly daňově odepisovat. Debata byla poměrně dlouhá. My jsme celkem s pochopením námitky paní náměstkyně ministra financí vyslechli a nakonec jsme se ale většinou přiklonili k usnesení, které vám za chvilku přečtu a které vás žádá, abyste propustili tento tisk do podrobné rozpravy, aby mohl být schválen pozměňovací návrh, který příspěvkové organizace zrovnoprávňuje se subjekty, které vykonávají stejnou činnost, to znamená sociální a zdravotnické služby a umožňuje jim také daňově odepisovat odpisy z jim svěřeného majetku.

Ve 122. usnesení našeho výboru je to vyjádřeno usnesením, které říká, že po úvodním slově paní magistry Simony Hornochové, náměstkyně ministra financí ČR, zpravodajské zprávě Miloše Vystrčila a po rozpravě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost.

čas 09:47:31 - 09:48:36:

Já prvně faktickou poznámku jako zástupce předsedy klubu ODS, chtěl bych poprosit pana ministra, aby jmenoval podnikatele nebo osoby, politiky, kteří mají ty fondy a kteří je takto zneužívají, aby tady neříkal obecná prohlášení, která vyvolávají pocit v české společnosti, aniž by konkretizoval. Očekávám, že se ukáže jako chlap a vystoupí, otevře znovu rozpravu a řekne osoby a jejich jména.

Nyní jako zpravodaj, protože pan ministr se k návrhu, který přijal výbor nevyjádřil, tak já vlastně ani nevím, jestli s ním nesouhlasí nebo nesouhlasí. Proto si dovolím poprosit všechny, kteří mají co do činění s fungováním obcí a krajů, aby propustili do podrobné rozpravy návrh výboru, abychom mohli potom příspěvkovým organizacím vytvořit podmínky, které mají ostatní organizace, které vykonávají stejné činnosti.

Přílohy