Zákon o podpoře regionálního rozvoje

11.12.2019

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 159)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:40:00 - 13:49:23:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Já se tady vyjádřím k tomu návrhu pozměňovacímu, který byl přijat na VUZP, jehož přijetí inicioval pan kolega, senátor Lukáš Wagenknecht. My jsme po nějakých obměnách se k němu většinově připojili. Obsahem toho návrhu je, aby kromě toho, že slovo premiér je nahrazeno slovy člen vlády, ještě byla do toho odstavce 8 zapracována věta, která říká, že v podstatě žádný člen vlády, který je členem té Rady pro evropské strukturální a investiční fondy, nesmí být ve střetu zájmů podle nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu, konkrétně kolem toho čl. 61.

Co nás k tomu vedlo? Nás k tomu vedly, řekněme, dvě, resp. tři věci. Tou první bylo, že 16. října probíhalo druhé čtení k tomuto zákona v Poslanecké sněmovně. Na něm vystupovala navrhovatelka zákona, paní ministryně Klára Dostálová, v posledním odstavci stenozáznamu je napsáno, že řekla, že platné znění zákona natvrdo určuje, že této radě, to je Rada pro evropské strukturální a investiční fondy, předsedá premiér, a že v případě jeho nepřítomnosti zastupuje ministr pro místní rozvoj. Pak je tam další věta, pan premiér se těchto rad nezúčastňuje z důvodu předběžné opatrnosti. A tak je tím předsedou pouze na papíře. Tečka.

Z toho důvodu navrhujeme velmi stručnou novelu, která spočívá v nahrazení jednoho jediného slova, a to že slovo předseda se nahradí slovem člen. Tím se vlastně umožní vládě, aby flexibilně sama rozhodla o tom, kdo z jejích členů bude řídit tuto radu. To znamená důvod předběžné opatrnosti, já věřím, že nám paní ministryně třeba ještě v rámci rozpravy, abychom na to mohli reagovat, vysvětlí. Mně z toho vyplývalo, že tou předběžnou opatrností je to, že se obáváme, že předseda rady bude ve střetu zájmů, to by mohlo znamenat určité problémy potom z hlediska dalšího používání evropských prostředků na strukturální a investiční věci, protože ty prostředky by vlastně nebyly zúřadovány v souladu s tím nařízením Evropské rady a Evropského parlamentu. Mohlo by to vyvolat, řekněme, i problémy z hlediska jejich vracení, použití, další distribuce atd.

Na jednání VUZP, když jsem na toto upozorňoval, tak jsme byli ubezpečeni, že toto není hlavní důvod, ale že hlavním důvodem je to, že je potřeba tu radu řídit, že dnes to vypadá tak, když to zjednoduším, že vše nasvědčuje tomu, že to současný premiér není schopen řídit, přestože řídí, myslím, že je to minimálně desítka jiných rad a orgánů, které tam byly uvedeny. Protože to není schopen řídit, tak je potřeba, aby to mohl třeba řídit nějaký jiný člen vlády. Když jsme my říkali a ptali se na to, jestli skutečně tím důvodem předběžné opatrnosti není třeba ten možný střet zájmů, nemusí se týkat zdaleka jenom premiéra, tohoto premiéra a jiných premiérů a jiných členů vlády, tak nám bylo řečeno, že v žádném případě toto myšleno nebylo, neboť se už na všechny tyto lidi vztahuje nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu o střetu zájmů, ten čl. 61. Načež na to my jsme reagovali tím, že jsem poprosil pana náměstka, aby doručil do jednání pléna Senátu prohlášení, podepsané paní ministryní pro místní rozvoj, příp. i předsedou Legislativní rady vlády, ve kterém bude velmi jednoduše napsáno, potvrzujeme, že na členy Rady pro evropské strukturální a investiční fondy se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, čl. 61, že tedy podléhají tomuto nařízení, že jsou povinni to, co tam je napsáno, v tom nařízení, plnit. Bylo na to pokýváno, dodnes žádný takovýto papír nemáme, kde by se pod to paní ministryně podepsala, nebo příp. i předseda Legislativní rady vlády. Přestože pan předseda výboru Zbyněk Linhart tento slib, který jsme tam dostali, že to není žádný problém, ještě pomocí emailové komunikace urgoval. Dnes, poté, co ten slib není naplněn panem náměstkem, potažmo paní ministryní, tak tady znovu slyšíme z tohoto řečniště, že to pod toto nařízení spadá, že ti lidé pod to spadají, že to je všechno v pořádku naprostém. S tím, že předpokládám, omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího, Zdeňku Nytrovi, panu senátorovi, pane senátore, možná jste to chtěl říct vy, ale já tady řeknu, že přesně ta argumentace, že se nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu nevztahuje na SZIF nebo Státní zemědělský intervenční fond, bylo už jednou použito, SZIF normálně vyplácí dotace Agrofertu, přestože by se na SZIF a na jeho zaměstnance taky měla vztahovat nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu. Děje se tak. To znamená, já to neříkám proto, že vím, jak je to se SZIF, to nechci tady diskutovat. Já jenom říkám, že není vůbec jisté, že v nějakém okamžiku se nemůže stát, že někdo řekne: Prosím vás, členů rady, uvedených v tomto zákoně, se to nařízení netýká. To se týká jenom řídících orgánů a dalších subjektů, které hodnotí, rozdělují. Tito jsou jenom poradním orgánem vlády, která jenom řekne: Milá vládo, my vám doporučujeme, aby těch 500 mld. korun bylo rozděleno takhle a takhle a takhle. Vláda to tak samozřejmě schválí. My si myslíme, že by bylo správné, aby v rámci transparentnosti a v rámci, řekněme, bezrizikového nakládání s evropskými prostředky jsme se chovali tak, že zajistíme to, aby nemohla nastat jakákoli pochybnost o tom, že někde došlo ke střetu zájmů. A pokud někdo je s tím v souladu, tak by neměl mít žádný problém s tím, aby v okamžiku, kdy existuje nějaký poradní orgán vlády, tomu bylo tak, že členové vlády, kteří v něm zasedají, budou v té pozici, že nebudou v rozporu s nařízením EU nebo Evropského parlamentu, pardon, a Evropské rady o střetu zájmů, zejména s tím čl. 61. A to přesně je zapracováno v pozměňovacím návrhu, který vyšel z VUZP, já vás moc prosím, abyste to podpořili. Protože tam nemůže nastat žádná kolize, pokud ti lidé to myslí vážně, pokud skutečně platí to, co říkala paní ministryně, tak by jim to nemělo vadit, maximálně se stane, že dojde k nějaké duplicitě. Ale vzhledem k tomu, co jsme všechno zažili u předchozích zákonů, tak tato duplicita bude zaplevelovat náš právní řád mnohem méně než spousta jiných věcí, které už jsme kdysi přijali, jenom proto, že to je strašně důležité, my hlavně získáme 100% jistotu o tom, že to skutečně platí a vztahuje se i na členy této rady. Takže to je, omlouvám se za to, poměrně obšírnější vysvětlení toho, jak ten pozměňovací návrh vznikl.

Já chci poděkovat ještě jednou panu senátorovi Wagenknechtovi, že s tím přišel, protože to považuji za velmi rozumné a dobré řešení, které, pokud my tady odsouhlasíme a následně nabídneme Poslanecké sněmovně, ona, věřím, že ho také odsouhlasí, tak se zbavíme nejistoty, resp. získáme 100% jistotu o tom, že v okamžiku, kdy nějaká rada bude vládě navrhovat, jak se mají rozdělit investiční a strukturální prostředky, které jsou financovány z evropských peněz, tak nemůže dojít k tomu, že by to potom někdo napadl proto, že někdo, kdo o tom navrhoval, jak se to má udělat, byl ve střetu zájmů. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:07:24 - 14:11:19:

Vážené kolegyně, kolegové, pane předsedající, paní ministryně. Jedna z věcí, která mě velmi mrzí, je, paní ministryně, speciálně pro vás, to vaše ministerstvo teď působí velmi nevěrohodně. Velmi nevěrohodně, zejména pro členy výboru pro územní rozvoj, kteří se účastnili zasedání toho výboru. Protože v důvodové zprávě pod bodem 3 k tomuto zákonu je napsáno, cituji: ?Navrhovaná úprava dává vládě jako celku větší flexibilitu v rozhodnutí, který člen vlády bude řídit jednání Rady jako poradního orgánu vlády projednávajícího otázky spojené s implementací evropské politiky, v podmínkách ČR...? atd. Opakuji, který člen vlády bude řídit?

Já jsem se opakovaně ptal pana náměstka, jestli to je skutečně tak, že jde jenom o to, kdo to bude řídit. Jestli se to nedá udělat statutem. On mi vysvětlil, že skutečně díky tomu časovému vytížení premiéra by bylo velmi vhodné, pokud by mohla vláda svěřit celé řízení nejen na té schůzi, ale i mimo, nějakému jinému členu vlády. Já jsem řekl: ?A nic jiného v tom, pane náměstku, není?? Protože paní ministryně říkala na jednání Poslanecké sněmovny, že tam také hraje nějakou roli ten princip předběžné opatrnosti. Odpověď, abyste viděla, jak to tady dneska vypadá pro některé z nás, byla: ?Ne, nic jiného v tom není. Je tam jenom to, kdo to bude řídit. Rozhodně žádný střet zájmů necítíme, ničeho se nebojíme, žádnou předběžnou opatrnost nepotřebujeme vyjadřovat, protože jde o to, kdo to bude řídit, aby to lépe a efektivněji fungovalo.? Já jsem řekl: ?Výborně, tak prosím, pošlete ten dopis, ve kterém to takto bude napsáno a podepsáno paní ministryně, a nejlépe ještě také Legislativní radou vlády.? Neboť vlastně ten zákon nebyl, nebo do jaké míry byl projednán v Legislativní radě vlády, byla také další nějaká diskuze.

Takže tak to dneska je, že vy tady říkáte úplně něco jiného než váš náměstek, který byl pověřen představením a obhajobou toho zákona na garančním výboru. V takové jsme dneska situaci. A je velmi obtížné, abychom čemukoliv uvěřili.

Jinak upozorňuji, že jak Senátu PČR, tak např. já osobně máme datové schránky. To znamená, pokud mi třeba teď zavoláte, tak ať mi tam pošlou ten dopis do té datové schránky. Já si ho ještě teď vyzvednu a než skončí ta debata, tak se na to podívám, co v tom dopise je. Nebo předpokládám, že vy tady máte kopii toho dopisu a můžete nám ji ukázat, když jste se na to jednání připravovala. Nebo jak to je?

Tady si z nás snad někdo dělá legraci. Dopis už jde, někde je, my tady mluvíme o elektronizaci, o všem možném. A my to nikde nemáme, protože nám to nikdo neposlal, někdo to dal do obálky a teď to někde hodil do nějaké schránky? Nebo jak to funguje? Opravdu, tady si z nás někdo dělá legraci způsobem, který podle mě není důstojný této komory, a ani není důstojný toho ministerstva. Takže tolik ode mě k tomu. A já si myslím, že pokud skutečně nám jde o to, aby Česká republika nějak fungovala, tak rozumím tomu, pokud máte jiný názor, z nějakých důvodů než třeba Senát, nebo část Senátu, ale proboha, tak nám jednou neříkejte A, podruhé B, aby z toho nakonec bylo C.