Zákon o Státním pozemkovém úřadu

14.08.2019

Praha, 11. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 126)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:35:58 - 11:39:48:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Náš VUZP přijal k danému tisku dvě usnesení, po debatě, ve které v podstatě ocenil většinu těch úprav, které se v tom zákoně o Státním pozemkovém úřadu navrhují. To první usnesení je v duchu tohoto ocenění, to znamená, po úvodním slově zástupce navrhovatele Jana Sixty, státního tajemníka Ministerstva zemědělství ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě výbor doporučuje Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR, určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila, pověřuje předsedu výboru, senátora Zdeňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR. Jak jsem avizoval, my jsme přijali dvě usnesení, to druhé usnesení souvisí s tím oceněním ministerstva z hlediska těch změn, které do Státního pozemkového úřadu navrhl, v tom smyslu, že doporučujeme v tom doprovodném usnesení, aby ve své práci dále takto pozitivně pokračovalo, a to zejména ve vztahu k dobrovolnému svazku obcí, dále potom ve vztahu k směnám pozemků a ve vztahu k péči k vlastníkům různých území, ve kterých jsou zejména nefunkční meliorace. To znamená, další usnesení, které VUZP přijal, je usnesení, ve kterém na návrh senátora Miloše Vystrčila a doplnění návrhu usnesení paní senátorkou Jitkou Seitlovou a po rozpravě výbor žádá Senát PČR o přijetí usnesení, které bude znít, že Senát

I. doporučuje vládě ČR upravit postavení svazku obcí při jednání se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatných převodech do obdobné pozice, ve které se nacházejí obce a kraje, doporučuje upravit postavení Státního pozemkového úřadu a žadatele o směnu do podoby, která nebude z hlediska určování ceny směňovaných pozemků zásadně odlišná, doporučuje vytvořit nediskriminační podmínky pro provádění revitalizací meliorovaných pozemků jejich vlastníky,

II. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Miloše Vystrčila,

III. pověřuje předsedu výboru, senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

To znamená, to jsou ta dvě usnesení, já jako zpravodaj, řekněme, negarančního výboru si zároveň dovoluji požádat, aby hlavní zpravodaj následně poté, co schválíme případné pozměňovací návrhy, ještě nechal hlasovat o tomto doprovodném usnesení. Poslední věc, díky tomu, že naše legislativa je dokonalejší než někteří členové výboru, jako jsem například já, kteří navrhovali toto usnesení, tak pokud se dostaneme do podrobné rozpravy, o což prosím, tak já budu navrhovat ještě mírně upravené doprovodné usnesení, které jste dostali jako můj pozměňovací návrh proto, že dochází k tomu, že zkratka SPÚ, což je Státní pozemkový úřad, se vypisuje, což by se samozřejmě dalo udělat i v legislativě technicky, ale potom se ještě doplňují některá adjektiva, která upřesňují smysl toho usnesení. Tolik ode mě jako zpravodaje. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:49:16 - 11:54:17:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já teď ještě jako ne zpravodaj, ale navrhovatel, vysvětlím ty první dva body toho našeho doprovodného usnesení. Tady se omlouvám za nepřesnost, kterou jsem jako zpravodaj řekl, které by případně byly hlasovány hned po hlasování, které bude po obecné rozpravě, protože návrh na schválení existuje. A k těm bodům, které já tam navrhuji, dvě věci.

První je věcné vysvětlení těch bodů. Tam jde o to, že v současném zákonu o Státním pozemkovém úřadu je to tak, že je možné, aby v některých případech došlo k bezúplatnému převodu některých pozemků ze státu, ze Státního pozemkového úřadu na obce nebo na kraje.

Ale tam zapracována možnost, kdy by docházelo k těmto převodům na svazky obcí, nebo dobrovolné svazky obcí, přesněji řečeno. A náš názor je, že by tato možnost, aby byla logika zákona zachována, tam měla být také zapracována. A protože to není z legislativně technického hlediska úplně jednoduchá věc, tak v tom 1. bodě našeho doprovodného usnesení vybízíme ministerstvo zemědělství – já věřím, že pan ministr Kremlík to panu ministrovi Tomanovi velmi podrobně vyřídí, tak aby na to nezapomněl, že by bylo dobré, kdyby se tímto problémem ministerstvo zemědělství zabývalo. Tak aby tu věc upravilo do té logiky a následně při nějaké další novele zákona by potom mohlo dojít k tomu, že i ty dobrovolné svazky obcí se dostanou do stejné pozice, jako jsou dneska obce nebo kraje. To je bod č. 1.

Bod 2 souvisí s tím, že si nemyslím, že je správné, že pokud máme dva subjekty, z nichž jeden je Státní pozemkový úřad a druhý subjekt, který vlastní také nějaké pozemky, a teď by chtěl provést směnu pozemků, které řekněme ne vlastní, ale nějakým způsobem s nimi hospodaří Státní pozemkový úřad, za ty své pozemky, tak podle § 28a zákona o půdě, pokud by docházelo k té směně podle zákona o půdě, dochází k tomu, že žadatel o směnu je na tom tak, že jeho pozemky jsou oceňovány podle cen platných k 24. červnu 1991. To znamená, za úplně jinou cenu, mnohem nižší, než pozemky Státního pozemkového úřadu, které jsou oceňovány za cenu obvyklou v ten daný okamžik, ve kterém žadatel žádá. To je druhá věc, kdy si myslíme, pokud dochází ke směně podle zákona o půdě - zdůrazňuji, podle zákona o půdě, která by měla být narovnána asi ne změnou zákona o Státním pozemkovém úřadu, ale změnou zákona o půdě. Ale protože se to týká i tohoto zákona, tak to tady zmiňujeme v doprovodném usnesení. A opět prosím pana ministra, aby to vyřídil svému kolegovi, panu ministrovi zemědělství.

Takže to jsou dvě věci, které se týkají věcně návrhů usnesení arabská 1 a arabská 2. Arabskou 3 vysvětlila paní kolegyně Seitlová.

A teď ještě procedurálně. Protože v rámci schvalování usnesení na doprovodné usnesení na výboru se stalo to, že jednak já, jako předkladatel, jsem místo Státní pozemkový úřad napsal SPÚ, a to formálně není úplně správně, a protože jsem v případě dvazku obcí zapomněl doplnit slovo dobrovolný svazek obcí a v případě bezúplatných převodů jsem zapomněl napsat ?bezúplatných převodů pozemků?, tak si nyní dovoluji, jak právníci říkají, ?to zhojit? tím, že jsem si dovolil předložit návrh usnesení, které je úplně stejné jako to doprovodné usnesení, které předkládá výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, akorát je tam doplněno to ?dobrovolné?, SPÚ je rozepsáno na Státní pozemkový úřad a je tam doplněno slovo ?pozemků?.

To znamená, je to úplně stejné, kromě nápravy těchto drobných chyb, které jsem učinil, když jsem ta svá usnesení navrhoval na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu, životní prostředí. Takže pokud potom bude vůle Senátu hlasovat o tomto doprovodném usnesení, tak si dovoluji ctěného pana zpravodaje i ctěný Senát požádat, aby se nejprve hlasovalo o návrhu, který jsem předložil já, a teprve potom výborovém, protože to má větší logiku. Děkuji za pozornost.