Klikačka o 8 tisíc miliónů korun

02.06.2021

Představte si, že starosta města, které má 14 místních částí, obdrží od státu finanční prostředky ve výši 8 miliónů korun například na opravy chodníků v jednotlivých místních částech.


Podmínkou přidělení dotace žadateli (místní části) je, aby místní část podala žádost o přidělení dotace, ve které musí být splněny jasně dané podmínky. Tyto podmínky se nazývají podmínkami přijatelnosti a jejich hodnocení se děje pouze formou konstatování ANO (podmínka je splněna), nebo konstatováním NE (podmínka není splněna).

Takovými podmínkami přijatelnosti mohou být například: pravidelné fungování osadního výboru (ANO/NE), chodník je delší než 10 metrů (ANO/NE), existence zatravněného pásu vedle chodníku prokázané fotografií (ANO/NE) apod.

Představme si, že ve všech 14 částech se podaří připravit projekty, které všechny podmínky přijatelnosti splňují. Jinými slovy, u všech 14 předložených projektů platí, že odpověď na splnění kterékoliv podmínky přijatelnosti je ANO. Zároveň si představme, že z připravených projektů plyne, že na realizaci všech bude třeba investovat 20 miliónů korun.

Z uvedeného je zřejmé, že když všechny podané projekty splní podmínky přijatelnosti, potom je nutné nalézt nějaký další způsob rozhodování, jak podané projekty seřadit a určit, které dotaci obdrží a které nikoliv.

A nyní si představme, že by starosta města zvolil jako další způsob rozhodování o pořadí podaných projektů rychlost (včasnost) podání projektu po zahájení přijímání projektů. To znamená, že například projekt, který byl podán 1 sekundu po zahájení přijímání projektů by byl zařazen před projekt, který byl podán 2 sekundy po zahájení přijímání projektů atd.

Jinými slovy, starosta by se již vůbec nesnažil přidělit projekty na základě odborných a měřitelných kritérií (míra poškození chodníku, zatížení chodníku chodci atd.), ale rozhodl by, že pokud budou splněny u projektů všechny podmínky přijatelnosti, bude o pořadí podaných projektů rozhodovat již pouze rychlost (včasnost) podání projektu po zahájení přijímání projektů.

Osobně jsem přesvědčen, že takový starosta by byl místními částmi a nejen jimi podroben tvrdé kritice, respektive jsem přesvědčen, že by to žádný starosta nikdy neudělal.

A nyní proč to píši. Výše jsem popsal smyšlenou situaci, neznám totiž město, kde by nastala. Ale co nastalo, je, že bohužel naprosto obdobný postup realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj při realizaci rozdělení 8 miliard korun pro krajská a státní zdravotnická zařízení. Jenom pro dokreslení dodávám, že projekty byly dokonce podávány elektronicky (kliknutím myši) a naprostá většina z nich byla podána v prvních 2 sekundách s tím, že realizace všech by vyžadovala částku téměř 20 miliard korun.

Nepovažuji to za správné, dotace mají jít v první řadě tam, kde jsou nejvíce potřeba, což je nutné zjistit s pomocí jasných a měřitelných, například bodově hodnocených, kritérií. Rozhodovat podle schopnosti rychle kliknout myší považuji za scestné a nesmyslné.

 

Zveřejněno v červnových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy