Energetický zákon

23.04.2014

Praha, 20. schůze Senát


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 266)

čas 14:40:40 - 14:48:05:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, ve svém vystoupení se pokusím doplnit vystoupení pana zpravodaje Bise a případně vysvětlit, že pozměňovací návrh, který bych rád předložil v podrobné rozpravě, pokud tam zákon propustíte, je vlastně naplněním toho, oč žádal pan ministr. A to je, abychom v podstatě zákon zachovali v podobě, v jaké přišel z Poslanecké sněmovny. Pouze s tím rozdílem, že si myslím, že bychom měli odstranit jednu nespravedlnost, která se do zákona - právě přijetím změny navrhované jedním z poslanců – dostala.

Jak tady říkal pan kolega Bis, ten zákon je původně jakousi technickou novelou, která měla vyjasnit, jakým způsobem budou příjemci energie platit za cenu regulované energie a kdo od nich má tu cenu a jakým způsobem, kdo ji má, účtovat. Zároveň ten zákon přiměl, kromě jiného, také obce, aby si uvědomily, že pokud to má být tak, že mají být obce jako vlastníci akcií, některých akciových společností, schopny nadále přijímat dotace elektřiny nebo podporu elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, z druhotných zdrojů energie, příp. vysokoúčinným kombinovaným způsobem výroby elektřiny a tepla, tak tam pro ně vzniká jeden problém, který možná je nebo není částečně vyřešen ještě jinými zákony, které byly v souvislosti s odelimizováním akcií, některých akciových společností, přijaty.

Já se ve stručnosti pokusím nyní, snad srozumitelně, vysvětlit, o co jde a potom vás případně požádat o podporu propuštění tohoto zákona do podrobné rozpravy.

V pozměňovacím návrhu, který byl přijat v Poslanecké sněmovně, se stalo to, že v bodě 2, 4, 5, 8 a 9 byly vloženy odstavce, které říkají, já přečtu jenom jeden z nich – ustanovení odstavce 6 písm. c) se nepoužije pro výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě stoprocentního základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích. Jde o to, že velké množství obcí je vlastníkem akcií, buď částečně nebo zcela, které tvoří akciovou společnost, která je například vodárenskou společností nebo vyrábí teplo apod. a tyto společnosti mají například bioplynovou stanici nebo mají nějaký jiný zdroj energie, který má nárok na dotaci elektřiny, např. výroby z obnovitelných zdrojů. Obce samozřejmě, když vlastní část té akciové společnosti, tak je to formou obecních akcií, které jsou zcela transparentní a všichni věcí, komu obecní akcie patří, protože tam není žádných pochyb, neboť to přímo udává zákon o obcích. Přesto je podle zákona nutné, aby i obce tyto akcie tzv. zaknihovaly. Což znamená, že přichází další byrokracie do obcí. Obce, které vlastní akcie, například Vodovodů a kanalizací Havlíčkův brod nebo Tepláren Plzeň apod., které jsou transparentní a průhledné, pokud chtějí mít nárok na to, aby získávaly podporu elektřiny vyráběné např. z druhotných zdrojů nebo z obnovitelných zdrojů, tak musí transparentní akcie, obecní akcie, znovu zaknihovávat. To, co navrhli v Poslanecké sněmovně, to, co jsem vám četl, říká, že pokud ta obec je stoprocentním vlastníkem, že tak činit nemusí. Ale pokud by byla 80%vlastníkem nebo 40% vlastníkem nebo 20% vlastníkem, tak činit musí. Vzniká tedy nerovnoprávné postavení obcí, které jsou 100% vlastníkem nějaké společnosti a obcí, které jsou třeba 80% nebo 30% vlastníkem nějaké společnosti. Ten pozměňovací návrh, který já předkládám, spočívá jenom v tom, že v podstatě v těch bodech 2, 4, 5, 8 a 9 říká, že pro účel tohoto zákona, nikde jinde, je obecní akcie považována za zaknihovanou akcii. To by potom znamenalo, pokud bychom tento pozměňovací návrh přijali, že pro všechny obce v České republice, které jsou akcionáři společností, jež mají možnost čerpat podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z druhotných zdrojů energie, kombinované výroby energie, tepla a tepla by tyto obce nemusely ty akcie zaknihovávat. Pro všechny ostatní akcionáře těchto akciových společností by povinnost zaknihovat zůstávala, to znamená to, co měl zákonodárce na mysli, zůstalo v účinnosti a nic by se pro ty ostatní vlastníky akciových společností neměnilo. Jediné, co by se stalo, pokud byste přijali ten pozměňovací návrh, je, že bychom zrovnoprávnili obce z hlediska jejich realizace akcionářského práva a příp. čerpání podpory, zároveň bychom ty obce zbavili byrokracie, která se zaknihováním souvisí, zároveň, to už jsem říkal, bychom je zbavili povinnosti vydávat i statisíce korun na to zaknihování a zároveň bychom také zabezpečili to, že by veřejné prostředky těmi náklady na zaknihování netekly do soukromých společností, které ty akcie zaknihovávají. Je to shodou okolností jedna soukromá privátní společnost.

Dovoluji si vás v této obecné rozpravě poprosit, abyste se na ten můj pozměňovací návrh podívali, abyste zkusili přijmout, že tady nejde o žádnou změnu zákona z hlediska principů oproti tomu, co přišlo z Poslanecké sněmovny. Jediné, co se děje, je to, že obce, pokud přijmeme tento pozměňovací návrh, si budou navzájem rovny. Jinak jejich podmínky se nezmění a ta možnost čerpat podporu elektřiny pro tu výrobu z obnovitelných zdrojů a dalších zdrojů bude potom pro všechny nastavena rovnoprávně. Děkuji za pozornost.

čas 14:59:29 - 15:00:18:

Faktická. Já se velmi omlouvám, možná jsem se nesrozumitelně vyjádřil nebo došlo ke zkreslení toho, co jsem říkal, ale já v žádném případě ve svém pozměňovacím návrhu nenavrhuji, aby možnost nezaknihování akcií měli akcionáři, kteří jsou součástí akciové společnosti, kde má také akcie obec. Já pouze navrhuji, aby ty obecní akcie byly považovány za zaknihované. Všichni ostatní akcionáři povinnost zaknihovat mají nadále, pane ministři. Na toto velmi upozorňuji, vy jste to řekl podstatně jinak, a tak, jak jste to řekl vy, tak to není. To nenavrhuji. Navrhuji pouze, aby všechny obce byly stejné.

Přílohy