Národní program reforem

04.05.2011

Praha, 8. schůze Senátu, čas 17:11:54 - 17:17:11 a 17:19:09 - 17:19:52


Praha, 8. schůze Senátu

Tisk č. 79

čas 17:11:54 - 17:17:11:

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, je zvykem politiků nebo aspoň většiny politiků, že vždy, když projednáváme nějaký materiál, každý hovoří zejména o tom, co se mu líbí, a případně o tom, co s tím materiálem úplně nesouvisí. Já se toho materiálu budu snažit trochu držet, a dovolím si také takový pohled do historie, a možná ho pojmu více komplexněji, než to bylo doposud.

V roce 2000 byla schválena Lisabonská strategie a tato strategie měla za cíl učinit z Evropské unie nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku světa. To se nepodařilo, a proto v roce 2010 byla přijata strategie EU 2020, která už má rozumnější cíle. Cíle, které má Strategie 2020 a které byly schváleny Evropskou radou, a teď zdůrazňuji, nejsou pro jednotlivé členské země závazné, jsou to cíle unijní, a není povinností žádné země člena Unie, aby je plnila, chtějí, aby se v roce 2020 zvýšila zaměstnanost, byly více podporovány věda a výzkum, šetřilo se více životní prostředí, zlepšila se vzdělanost a snížila se chudoba. Přesně to máte všechno na straně 5 tohoto materiálu.

ČR přistoupila ke Strategii EU 2020 velmi realisticky, a v materiálu je to popsáno. Mimochodem, tento materiál nemá jen název Národní program reforem, ale také příspěvek ČR ke Strategii Evropa 2020. První věc, kterou se můžete v materiálu dočíst, a je to na str. 72 a 73, jsou cíle ČR.

K těmto cílům ČR za celou tu dobu, za celou tu debatu, která trvala více než hodinu, nikdo nic neměl, nikdo neměl žádnou připomínku, pardon, kromě pana kolegy Čunka, který jediný řekl, že mu stačí 32 %, že mu také 40 %, které tam má EU, nevyhovuje. Jinak vůbec nikdo tady k tomu nic neměl. A upozorňuji, jsou tam jiné hodnoty, než hodnoty, které jsou schváleny Evropskou radou, což je v pořádku, může tomu tak být, ale nikoho to nezarazilo a nikdo to nekomentoval.

Druhá věc je potom, jak se vláda podílela na usnesení, resp. poznatek Rady pro hospodářské a finanční záležitosti EU, která konstatovala pro Českou republiku určité nedostatky. A na základě těchto unijním orgánem konstatovaných nedostatků se rozhodla realizovat určité kroky, řekneme reformní kroky v 7 oblastech. Oblasti nevznikly samy od sebe, a já upozorňuji, že zase nikdo v tomto sále za celou hodinu a půl k žádné oblasti, resp. k výběru žádné oblasti neměl žádnou připomínku. Tzn. rozumím tomu tak, že všem vybrané oblasti, ve kterých budou podnikané reformní kroky, vyhovují, a nikdo k tomu neměl žádnou připomínku.

Poté, co nikdo neměl připomínku k navrženým hodnotám ČR v rámci EU 2020, poté, co nikdo neměl žádnou připomínku k vybraným oblastem, ve kterých mají být realizovány reformní kroky, začala debata o obsahu jednotlivých reformních kroků o tom, co je tématem většinou úplně jiných diskusí, schvalování zákonů, koncepcí a strategií. Takto prosím vás jsme dnes diskutovali. To jen pro shrnutí.

Co z toho plyne? Plyne z toho to, že pokud dnes někdo chce odmítnout předloženou reformní strategii nebo příspěvek ČR ke strategii Evropa 2020, tak zejména potom odmítá to, k čemu neměl žádné připomínky. Neměl žádné připomínky k cílům ČR, neměl žádné připomínky k vybraným oblastem a měl některé připomínky k jednotlivým krokům a způsobům jejich realizace, což je předmětem úplně jiného jednání a schvalování zákonů, které teprve přijdou, nebo už jsme je schvalovali, a kde se každý z nás vyjadřoval. Tolik ode mne, děkuji za pozornost.

čas 17:19:09 - 17:19:52:

Vážený pane premiére, pane předsedající, prostřednictvím pana předsedajícího – k paní místopředsedkyni Gajdůškové, není to pravda, co říkáte, protože materiál navazuje na 7 stěžejních iniciativ a, chcete-li, vlajkových iniciativ EU a na 10 integrovaných hlavních směrů EU. V každé oblasti je návaznost popsána, a tudíž je to zcela v souladu s tím, jak je tento materiál zapracován v rámci Strategie EU 2020.

Tzn. s tím, co jste řekla, nemohu souhlasit, a musím v tuto chvíli tento materiál obhájit.

Přílohy