Národní program reforem

16.08.2012

Praha, 25. schůze Senátu


Národní program reforem České republiky 2012 (Tisk č. 369)

čas 12:38:33 - 12:44:30:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem původně nechtěl vystupovat, ale byl jsem k tomu víceméně přinucen některými vyjádřeními mých kolegyň a kolegů.

Národní program reforem je příspěvek ČR k naplňování cílů strategie 2020, kterých je celkem pět. Měl by být sestaven tak, aby byly zohledněny tzv. integrované hlavní směry, kterých je celkem jedenáct. Těch pět cílů i těch jedenáct hlavních směrů jsou na straně 7 toho národního programu reforem. Usnesení, které navrhuje přijmout výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu nereaguje na to, zda jsou zohledněny hlavní směry a je to dokument, který se vlastně toho, o čem hovoří národní program reforem ani moc netýká, pokud neberu v úvahu, že ho účelově využívá k interpretaci jakýchsi jiných záměrů a jiného smýšlení určité části politického spektra.

Pokud se podíváte do dostupných zdrojů, tak zjistíte, že Národní program reforem České republiky již byl posuzován v Bruselu. Stalo se tak 30. května 2012. Já vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno, alespoň část posouzení tady přečtu, protože je v rozporu s tím, co tady bylo řečeno. Mám na mysli například věty typu, že je asociální apod. Tím nechci tvrdit, že jsme dokonalí. Tím nechci tvrdit, že všechno, co je v Národním programu reforem, je v pořádku. Prosím, omlouvám se, ale několik vět z dokumentu z Bruselu, který má název Posouzení Národního programu reforem, přečtu.

V červnu 2011 navrhla Komise šest doporučení týkajících se politik hospodářských a strukturálních reforem pro Českou republiku. V červenci 2011 tato doporučení v oblasti veřejných financí, daňového systému, důchodového systému, trhu práce, podnikatelského prostředí a vzdělávání přijala Rada EU. V listopadu 2011 Komise zveřejnila svou Roční analýzu růstu na rok 2012, v níž představila své návrhy na vybudování nezbytného konsensu o prioritách pro opatření na rok 2012 na úrovni členských států EU.

A nyní k České republice.

V tomto kontextu Česká republika v dubnu 2012 představila svůj Národní program reforem a konvergenční program. Tyto programy podrobně popisují pokrok České republiky od července 2011 a její plány do budoucna. Tento pracovní dokument útvaru Komise posuzuje provádění uvedených doporučení pro ČR z roku 2011 a priorit uvedených v Roční analýze růstu pro rok 2012. Identifikuje současné problémy politiky a v tomto kontextu hodnotí nejaktuálnější plány politik České republiky.

A nyní ten zásadní odstavec, ty předchozí jsem musel uvést, abychom se dostali do kontextu.

Plány politik předložené Českou republikou jsou relevantní. Politiky představené Národním programem reforem jsou zasazeny do širokého sociálního a ekonomického kontextu. Tím se zlepšuje jeho přístupnost pro veřejnost, ale dokument místy postrádá jasné závazky a podrobnosti nezbytné k plnému posouzení relevance a ambici klíčových politik. Konvergenční program potvrzuje hlavní cíl fiskální politiky českých orgánů, jenž je v souladu s Paktem o stabilitě a růstu. Česká republika zajistila obecný soulad uvedených dvou dokumentů.

Takže nejsme premianti, ale nejsme ani ti, co propadají. Tak to zkrátka je a říkejme si věci jak jsou, nedělejme tady sebemrskačství, které nám nepřísluší a jedině očerňuje Českou republiku v rámci EU, která nás hodnotí lépe než my sami.

Na závěr už jenom jedna malá poznámka. Je to, prostřednictvím paní předsedající k panu senátoru Chládkovi. Díval jsem se podrobně, již jsem si to jednou četl, na stránce 53 Národního programu reforem je jediná zmínka o maturitních zkouškách. Nenašel jsem tam ani jedno slovo o nějaké sebechvále. Je tam pouze věta, že data z průběhu realizace probíhajících maturitních zkoušek budou sloužit jako podklad pro další implementaci. Tak říkejme si ty věci tak, jak jsou tam napsány, neříkejme věci, které v tom dokumentu napsány nejsou. Děkuji za pozornost.

čas 12:48:58 - 12:50:37:

Omlouvám se, vážené kolegyně a kolegové, že ještě jednou zdržuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegu Chládkovi a vám ostatním rovněž – prosím, pokud pan senátor Chládek čte stránku 53 Národního programu reforem, část A, Reforma maturitní zkoušky, tak buď má jiný text, nebo si tam přidává, řekl bych docela umně, další slova, kterými některé věci mění nebo minimálně posunuje. Já to tady nechci rozpitvávat, ale tvrdím, že to, co ten text říká, je: Dneska máme nějaká data z proběhlé maturitní zkoušky, která jsou podkladem, aby – a teď platí to, co říkal pan senátor – která jsou podkladem pro to, aby jednou, aby byla možnost atd. A můžeme si to celé přečíst. Navrhuji panu senátorovi, že si klidně sedneme kdykoliv jindy než dneska, abychom ostatní nezdržovali. Ale neposunujme ty věci jinam, než jsou. Je to budoucnost, a nevím, jak budoucnost, kterou plánujeme, může být posuzována s tím, že dneska je lživá. Budoucnost nemůže být lživá, pokud nevíme, jaká ještě byla.

Přílohy