Novela zákona o dani z přidané hodnoty

22.12.2014

Praha, 23. schůze Poslanecké sněmovny


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Senátor Miloš Vystrčil

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, ctěné poslankyně a poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednával novelu zákona o DPH pečlivě a shledal v té novele více nedostatků, než jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích, které vám dneska předkládám. Pro to, abychom nějakým způsobem umožnili projednání zákona ve Sněmovně, jsme se nakonec omezili na předložení dvou pozměňovacích návrhů.

Ten první, jak tady už bylo řečeno, se týká skokové změny ceny stavebních pozemků díky tomu, že stavební pozemky od 1. 1. 2015, pokud byste nepřijali pozměňovací návrh, by v některých případech byly skokově zatížené 21procentní sazbou DPH, a tím by se zdražily jak pro investory, tak zejména pro klienty. My se domníváme, že pokud má být pravdou to, že tato vláda a i zákonodárný sbor chtějí podporovat investice a rozvoj České republiky, tak není možné připravovat investorům a jejich klientům takové podmínky, že najednou neuděláme nic jiného, než že jim zdražíme stavební pozemky, aniž by na to byli jakkoliv dopředu upozorněni. Další věc, která se ještě v zákoně, který jsme obdrželi z Poslanecké sněmovny a vlastně od Ministerstva financí, vyskytuje, je, že vůbec není jasné, který pozemek bude či nebude stavebním, protože v zákoně se také vyskytuje formulace, že stavebním pozemkem se stane pozemek, kterého se dotkne správní úkon, A nikdo přesně nedefinuje, co je to správní úkon. Komora daňových poradců s tím má docela velký problém, zda to je pouze akt, který provádí stavební úřad, anebo zda to je třeba i rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu nebo schválení strategie rozvoje apod. Z těchto důvodů jsme nakonec navrhli v našem pozměňovacím návrhu číslo 1, aby došlo k odkladu zdražení stavebních pozemků, respektive zatížení sazbou DPH, o rok a aby § 56 a s ním související § 56a vešly v platnost až od 1. 1. 2016. Pokud tento pozměňovací návrh bude schválený v Poslanecké sněmovně, tak tím pomůžeme našim investorům a jejich klientům.

Druhý pozměňovací návrh se týká kontrolních hlášení. Tady, a souhlasí to i s nálezy Finančního ředitelství a Finanční správy, se ukazuje, že je nesmyslné zatížit měsíčním kontrolním hlášením podnikající fyzické osoby, které vykazují DPH kvartálně, a proto vás pozměňovacím návrhem žádáme, abyste tyto fyzické podnikající osoby, které kvartálně vykazují DPH, osvobodili od měsíčního zasílání kontrolních hlášení a aby tato kontrolní hlášení také mohla být těmito fyzickými osobami zasílána kvartálně. Pro vaši informaci, týká se to 231 tisíc - 231 tisíc - drobných podnikatelů a živnostníků. Takže to je ve stručnosti obsah dvou pozměňovacích návrhů, které vám předkládáme.

Na závěr upozorňuji, že například naše pozměňovací návrhy neřeší problémy, které mohou vzniknout se zdražením sociálních bytů, neřešíme i další věci, další nedostatky, které se v tom zákoně vyskytují, ale to nebylo v našich silách, neboť jsme na projednání zákona měli necelých 30 dní.

Obecně si dovoluji říci, že Senát velmi negativně vnímá to, pokud daňové zákony jsou zasílány do Senátu na konci kalendářního roku. Je to -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím kolegy, aby opravdu se ztišili.

 

Je to obdobné, jako kdyby například ředitel školy začal malovat ve škole 25. srpna.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk z pravé části jednací síně.)


Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Blažek
Senátor Miloš Vystrčil

Vážená paní předsedající, vážené, ctěné poslankyně, poslanci, já se v závěrečném slově vrátím k některým vystoupením. Já jsem napočítal 20 faktických poznámek a čtyři vystoupení s tím, že jako předkladatel musím říci, že některá skutečně byla logicky nekonzistentní. Pokud tvrdíme, že většina lidí platí daně, je poctivých, a zároveň, že tady je klondajk, tak to není logicky konzistentní. Některá byla nepravdivá. V ČR máme asi 300 tis. živnostníků, ale to neznamená, že většina z nich má obrat mezi 750 tisíci a milionem korun. To znamená, není tomu tak, že by případné snížení povinnost platit DPH na 750 tisíc se jich dotklo, a je neférové tyto argumenty používat, protože jsou nepravdivé.

Druhá věc, která s tím souvisí, je, ať ten zákon přijmete ve verzi navržené Senátem, nebo ve verzi přijaté Poslaneckou sněmovnou, tak stejně zůstane jeden milion korun. O tom dneska nemluvíme a pozměňovací návrhy to neřeší. Takže to byla opět věc, která sem nepatří a s pozměňovacími návrhy nesouvisí. Považoval jsem za důležité to vysvětlit.

Třetí věc, to je ten krátký čas, který na to všichni máme, a o tom jsem tady už mluvil. Bylo to několikrát tady zdůrazněno znovu. Já nemohu než to znovu potvrdit. Myslím si, že právě díky tomu přístupu současné vlády a zejména Ministerstva financí máme dneska situaci velmi ztíženu a spoustu věcí dalších, které jsou nedostatkem toho zákona, nemůžeme řešit. My jsme v Senátu na ně i rezignovali, a možná to právě proto některé poslance a některé poslanecké kluby vede k tomu, že nebudou hlasovat ani pro tuto senátní verzi zákona.

Přestože mi to úplně nepřísluší, tak protože pan poslanec Farský nedostal odpověď na své otázky, tak já na ně odpovím aspoň velmi stručně.

Co se týká malých rozpočtových pravidel, která byla vrácena do Poslanecké sněmovny a vy je nemusíte projednávat ještě na konci prosince jenom proto, že jsme jejich účinnost posunuli nebo navrhli posunout na 1. 7. 2015, tak tady upozorňuji, a není to legrace a nemluví se o tom, že pokud by Senát schválili malá rozpočtová pravidla v podobě, která přišla z Poslanecké sněmovny, a v podobě, kterou navrhlo Ministerstvo financí, tak by obce a kraje byly částečně od 1. 1. 2015 nefunkční! (Potlesk v pravé části sálu.) Nevyplácely by se sociální dávky, které poskytují kraje a obce, nevyplácely by se systémové podpory a nevyplácely by se další podpory, které jsou součástí dotačních programů, neboť měsíc dopředu nevisely! Protože nemohly, neboť obce a kraje o této věci nevěděly.

Co se týká velkých rozpočtových pravidel, tak tam dochází k tomu, že je také vracíme, protože to, co bylo připraveno na podnikatele a na příjemce dotací a poskytovatele, bylo to, že poskytovatel dotace mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace bez toho, aniž by to musel zdůvodňovat! Ještě jednou: Poskytovatel dotace v té podobě velkých rozpočtových pravidel, která jsme obdrželi do Senátu, mohl rozhodnout o neposkytnutí dotace, aniž by to musel zdůvodňovat - jakkoliv, což nevadí některým - (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane senátore, já se omlouvám, ale prosím, abyste se vyjadřoval k tomu návrhu zákona, který zde navrhujete. (Nesouhlasné bouchání do lavic zejména v řadách ODS a TOP 09.) Prosím o klid!

 

Co se týká přenesené daňové působnosti, tu jsme v senátní debatě neřešili, protože to je problém tak komplikovaný, že se v té době, kterou jsme měli na starosti, vyřešit nedal.

Obecně jsem tady senátní návrh přednesl. Důvody, proč byl senátní návrh přijat, jste slyšeli. Je nyní na vás, abyste hlasováním rozhodli, jakým způsobem bude návrh platit a zda bude platit v roce 2015, některé jeho části správně až od roku 2016. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)


Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Senátor Miloš Vystrčil

Já chci jen poděkovat za zajímavý zážitek a popřát hezké Vánoce. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)


Místopředseda PSP Vojtěch Filip

Přílohy