Soudní řád správní

04.08.2011

Praha, 11. schůze Senátu, čas 11:55:27 - 11:58:50, 12:09:30 - 12:11:41, 12:17:49 - 12:18:48 a 12:20:19 - 12:22:01


Praha, 11. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Tisk č. 158)

čas 11:55:27 - 11:58:50:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Jak jste tady slyšeli od předkladatele, tak i od zpravodaje, tak zákon se také zabývá opatřeními obecné povahy. Vy asi všichni víte, že takové nejtypičtější opatření obecné povahy jsou územní plány nebo zásady územního rozvoje. Asi i víte to, že doposud to máme s územními plány tak, že pokud byly schváleny s účinností před začátkem roku 2007, mohou je různé subjekty napadat nebo navrhovat je či rušit v podstatě neomezeně až do konce doby jejich účinnosti.

Územní plány, které byly schváleny po roce 2007 v rámci nového stavebního zákona potom už mají tříletou lhůtu, ve které od nabytí účinnosti je možné je napadat a navrhovat jejich zrušení nebo zrušení jejich částí. To znamená máme tady dva typy územních plánů, které jsou projednávány, a řekněme teoreticky i navrhovány na zrušení ve dvou režimech.

Pokud se podíváme, co s tímto stavem dělá stávající navrhovaná právní úprava, tak je to tak, že ve svém § 101 b) je navrženo, aby napadená opatření obecné povahy bylo možné napadat po 3 roky od nabytí účinnosti tohoto zákona. S tím, že zároveň v přechodných ustanoveních v bodě 8 je napsáno, že pro ta obecná opatření, která nabyla účinnosti dříve, než nabude účinnosti tento zákon, platí vlastně, že je možné, když to zjednoduším, je napadat až do 1. 1. 2015. Bez ohledu na to, kdy byla před přijetím účinnosti toho zákona schválena.

Já navrhuji, a prosím také o posunutí tohoto projednávání doplnit dle rozpravy pozměňovací návrh, který zrovnoprávňuje postavení všech územních plánů a dává občanům a všem dalším subjektům stejné právo navrhovat jejich stejnou lhůtu, navrhovat jejich rušení nebo rušení jejích částí.

Takže tím jsem naznačil obsah mého pozměňovacího návrhu, který máte všichni k dispozici, včetně odůvodnění. Já teď své vystoupení končím s prosbou k vám, abyste posunuli projednávání tohoto zákona ve shodě se zpravodajem do podobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

čas 12:09:30 - 12:11:41:

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Já jednak děkuji prostřednictvím předsedajícího panu kolegovu Čunkovi za tu exkurzi. Doplním to ještě jednou věcí, která je hrozně důležitá.

Územní plány, které nabyly účinnosti před rokem 2007, byly schvalovány na základě požadavků starého stavebního zákona. A tam bylo řečeno, kdybych to převedl třeba na automobily, že musí mít airbagy jenom vpředu, nemusí mít zimní obutí a tak dále, atd.

Potom jsou územní plány, které nabyly účinnosti a byly schvalovány podle nového stavebního zákona, který platí od 1. 1. 2007. Tam už byly jiné podmínky pro vznik toho územního plánu. A teď se děje co? Teď se děje to, že máme územní plány, které vznikaly podle starého stavebního zákona. A ony jsou napadány a navrhovány ke zrušení, protože nesplňují podmínky, které stanovil až nový stavební zákon. A my v této věci chceme dál pokračovat, teoreticky až do roku 2015. Až do 1. 1. 2015 bychom umožňovali všem, kteří si zamanou, aby územní plány, které byly schváleny nebo nabyly účinnosti před dnem účinnosti tohoto zákona, napadali, jak se jim zlíbí.

Včetně územního plánu Prahy, který byl schválen roku 2000, atd. To není normální situace. Myslím si, že není možné nechat to přechodné ustanovení v té podobě, jak je napsáno. Vysvětlení tady jednak už bylo podáno, jednak ho takto ještě doplňuji a velmi vás prosím – ve shodě s kolegou Víchou a ve shodě i s dalšími členy výboru územního rozvoje, kde my jsme si ten zákon bohužel nevyžádali, ale bavili jsme se o něm aspoň v rámci řekněme různého – abyste propustili tento zákon do podrobné rozpravy a potom napravili tu nelogičnost, která se v přechodném ustanovení v bodu číslo 8 nachází.

čas 12:17:49 - 12:18:48:

Vážený pane předsedající, pane ministře, můj pozměňovací návrh je velmi jednoduchý. Máte ho všichni před sebou. Navrhuji, aby v článku 2 v bodě 8 slova "do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona" byla nahrazena slovy "do tří let ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti". Důsledky jsou takové, že v tom okamžiku by skutečně všechny územní plány byly nadány stejnou možností ke zrušení, to znamená v době tříleté lhůty od nabytí jejich účinnosti. Ještě snad mohu říci jednu věc k tomu – my jsme tento návrh konzultovali i s MMR, které jej podporuje, neboť také se domnívá společně s námi, že přispěje ke stabilizaci a jednoduššímu rozvoji našich obcí a krajů.

čas 12:20:19 - 12:22:01:

Vážený pane předsedající, pane ministře, já v podstatě s druhou částí vystoupení pana kolegy Dienstbiera souhlasím, já to dokonce píšu ve svém odůvodnění – kdo se na to podíval. K mému překvapení – když jsem navrhoval, že bod číslo 8 přechodných ustanovení bude vypuštěn, tak mi bylo řečeno, že tím nic nezmůžeme a že se stejně může stát, že územní plány, které nabyly účinnosti před nabytím účinnosti tohoto zákona, budou podléhat té lhůtě až do 1. 1. 2015. Tudíž jsem potom volil z důvodu legislativní čistoty – a nejsem právník – to, že to přechodné ustanovení vypadá tak, jak vypadá. Říkám, není to můj výmysl. Můj návrh jako vystudovaného matematika a fyzika – původní – byl, vypusťme bod 8 přechodných ustanovení. Toto je dílo těch, co se tím právem zabývají podrobněji a více než já o něm přemýšlejí. Mně to nevadí, protože dosáhneme svého, a to je to hlavní. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že do 1. 1. 2015 bude moci být navrhováno, aby byly zrušeny územní plány, které nabyly účinnosti v roce 2002 nebo 2003 nebo 2004 apod. Takže to je věc – kdo si to z vás zažil, nechci to rozvádět – která do jisté míry naprosto paralyzuje rozvoj některých měst a krajů, a vůbec to není žádná legrace. A než se tady hádat, co je zbytné a co není zbytné, schvalme to, co je zbytné. Ten, kdo si myslí, že to je zbytné, zaplať pánbůh za něj. Ten, kdo si myslí, že to není zbytné, tak to tam prostě má.

Přílohy