Senát a státní vyznamenání

31.07.2020

Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.


Návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání předkládají prezidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a vláda. Právo propůjčovat a udělovat vyznamenání přísluší prezidentu republiky. Tolik alespoň základní informace

Na červencové schůzi Senátu navrhl Senát propůjčit nebo udělit státní vyznamenání celkem 32 osobám. Protože je předseda Senátu předsedou podvýboru Senátu pro státní vyznamenání, měl jsem možnost se s návrhy opravdu podrobně seznámit nejen po stránce studia zásluh a činů jednotlivých navržených osob, ale mohl jsem si udělat řekněme jakousi statistiku i z pohledu celkového charakteru a třeba i společných znaků skupin osob, které jsou Senátem na vyznamenání navrhovány.

Mým prvním poznatkem bylo, že z pohledu návrhů na udělení nejvyšších vyznamenání, kterými jsou Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a Medaile za hrdinství potvrzuje Senát svoji roli strážce svobody a demokracie a zároveň roli instituce, která považuje vypořádání s minulostí za důležitou součást naší historie i našeho současného života. Na vyznamenání byli totiž v devíti z jedenácti případů navrženy osobnosti, které prokázaly své hrdinství, odvahu a morální kvality v boji proti fašismu nebo komunismu. Osobně to považuji ze strany Senátu za zřejmou a důležitou, byť nijak neplánovanou či organizovanou, reflexi naší minulosti a zároveň i zprávu směrem k naší současnosti.

Druhým poznatkem bylo, že z pohledu charakteru 21 návrhů na udělení Medaile za zásluhy se zdá, že senátorky a senátoři jsou při svých návrzích často vedeni dvěma hlavními motivacemi. Tou první je, že jsou podávány návrhy ocenit osoby, které mají zásadní zásluhu na ochraně našich životů, zdraví a bezpečí. Celkem v deseti případech senátoři navrhují ocenit činy nebo činnost lékařů, hasičů nebo vojáků.

Asi není velkým překvapením, že celkem v sedmi případech senátoři navrhují ocenit umělce, sportovce nebo jejich nezištné propagátory.

Pouze ve čtyřech případech senátoři navrhují ocenit úspěšného podnikatele (2), vědce nelékaře nebo aktivistu v sociální oblasti.

Dovolím si i zde připojit krátký komentář, že asi není příliš překvapivé, že jsou nominovány zejména osobnosti zachraňující životy, zdraví a majetky nebo osobnosti populární. Dnes nejznámější světový fyzik Albert Einstein se nakonec také dočkal popularity mnohem později než učinil své největší objevy. Zkrátka vědci a učenci obecně, pokud nejsou zároveň lékaři, to mají se svým veřejným oceněním zpravidla komplikované.

Samozřejmě je mi zcela jasné, že z popisu či charakteristiky 32 návrhů na ocenění nelze dělat žádné dalekosáhlé závěry. Přesto mi přišlo zajímavé upozornit, že Senátu přísluší i kompetence předkládat prezidentu republiky návrhy na státní vyznamenání a jakým způsobem k této kompetenci v roce 2020 přistoupil.

 

Zveřejněno 28. 7. 2020 v Jihlavských listech.

Přílohy