Závěrečný účet

07.05.2021

Každý rok do konce června je povinností každé obce nebo města projednat na zastupitelstvu svůj závěrečný účet za loňský rok.


Závěrečný účet obsahuje údaje o ročním hospodaření města nebo obce. Jsou v něm obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a údaje o hospodaření s majetkem a další údaje o finančních operacích a použití peněžních fondů.

Všechny obce nebo města jsou také povinny dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nezávislou osobou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu. Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí být zveřejněny na internetu a na úřední desce nejméně 15 dní před zahájením jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Výše uvedené informace zde uvádím proto, abychom si připomněli, že každý občan má možnost se podrobně seznámit s tím, jak jeho obec nebo město v minulém roce hospodařily. Veřejně přístupný je rovněž výsledek přezkumu hospodaření, tedy odborný názor na hospodaření města nebo obce provedený nezávislou osobou.

Je tedy zřejmé, že hospodaření obcí a měst je tedy dlouhodobě pod veřejnou kontrolou a záleží na každém občanovi do jaké míry a jak hluboce se o hospodaření své samosprávy zajímá. Jedná se o důležitý výdobytek zastupitelské demokracie, který dnes bereme jako samozřejmost.

Pokud se podíváme souhrnně na hospodaření obcí v roce 2020, tak se nakonec ukazuje, že města a obce dopadly z hlediska svých příjmů lépe, než byla pesimistická očekávání, která byla vyvolána koronavirovou pandemií, a s tím souvisejícím snížením daňových příjmů.

Hlavním důvodem dobrého výsledku hospodaření byl však především jednorázový příspěvek ve výši 1.250 Kč na každého obyvatele, který všechny obce a města obdržely na základě změny zákona o kompenzačním bonusu, kterou ve svých začátcích inicioval Senát.

Zároveň je proto třeba připomenout, že v roce 2021 a možná i v dalším roce lze očekávat propady příjmů obcí z důvodu snížení daně z příjmu a zastavení hospodářského růstu. Tento propad příjmů bude sice obcím a městům částečně kompenzován zvýšením podílu na vybraných daních. Přesto je však dobré počítat s tím, že naše obce a města čeká v nejbližších letech spíše skromnější způsob hospodaření.

 

Zveřejněno v květnových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy